COVID-19 (ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးတၢ်ဆါဃၢ်အသီ) - တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်

COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိ - တၢ်မၤစၢၤလၢပှၤမၤတၢ်ဖိ, ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ကသံၣ်ကသီ တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်အဂီၢ်

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 မ့တမ့ၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကမၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢတၢ်ဆဲးကသံၣ် ဒီသဒၢအဂီၢ်န့ၣ်, ၀ံသးစူၤ ကိး 1-800-525-0127 ဒီးစံၢ်လီၤ #. ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢအခါ, တဲနကျိာ်လၢနကနုာ်လီၤမၤန့ၢ် တၢ်တဲကျိးထံ တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်တက့ၢ်. ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိန့ၣ်အိးထီၣ်ကိးနံၤဒဲးဒီး အိးထီၣ်အနၣ်ရံၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကွဲးရဲၣ်လီၤပာ်ဖျါထီၣ်အသး ဖဲ Department of Health’s (တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ) အပှာ်ယဲၤသန့အဖီခိၣ် (ထဲလၢအဲကလံးအကျိာ်ဧိၤ).

ပာ်ဖျါထီၣ်ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်

တၢ်လိၣ်ဘၣ်ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢ ကဟံးန့ၢ်စူးကါ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးနီၣ်ထိၣ်လၢအကြၢး၀ဲ ဘၣ်၀ဲတဖၣ် လၢပှၤမၤတၢ်ဖိဒီးပှၤပှ့ၤစူးကါတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ် န့ၣ်, ၀ံသးစူၤကိး COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်လၢထး လၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ် လၢနကျိာ်န့ၣ်တက့ၢ်. ပှၤတဂၤဂၤ ကသံကွၢ်နၤတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ဒီး တီၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်လၢနခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤ. တၢ်တလိၣ်ဘၣ်လၢနကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤနမံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆဲးကျိးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢကတီၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်န့ၣ်လီၤ.

နပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်လၢအဲကလံးကျိာ်အပူၤ လၢ တၢ်ပာ်ဖျါ COVID-19 တၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ် ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ

၀ံသးစူၤပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ နမ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤနမံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆဲးကျိးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်, တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်အံၤသ့ဖဲ ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်ကမျၢၢ်တၢ်မၤနၣ်မၤဃါ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ၀ဲန့ၣ်အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါလၢတၢ်ဒုး နဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ၀့ၢ်ပဒိၣ် ပှၤတဂၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအပူၤ(ထဲလၢအဲကလံးကျိာ်ဧိၤ) ကဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ် ရၤလီၤအီၤ ဒ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤလၢ ကီၢ်စဲၣ်အ ကမျၢၢ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါသဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ, RCW 42.56 အဖီလာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤစၢၤအါထီၣ်လၢပှၤမၤတၢ်ဖိ, ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်စူးကါတၢ်တဲကျိးထံတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အံၤအဃိ, ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိဆှၢနၤလိၤလိၤဆူ တၢ်နဲၣ်ကျဲထီရီၤ ဒီးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်မၤစၢၤနၤလၢနကမၤပှဲၤ COVID-19 တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးပှၤမၤ တၢ်ဖိတၢ်သံကွၢ်သံဒိးလံာ်ကွီၣ်ဒိ ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကသံကွၢ်နၤတၢ်ဆဲးကျိး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢနမၤန့ၢ်တၢ်စံးဆၢသ့န့ၣ်လီၤ.

ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢး(စ) (COVID-19) ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ

COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ ဖဲပ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢပှာ်ယဲၤသန့ၤႋ

WA Notify လီတဲစိအဲးပ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်အဂ့ၢ်

နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးမၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး WA Notify, ပၣ်ဃုာ်ဒီး ကဘၣ်ထၢနုာ်လီၤတၢ်အံၤဆူနလီတဲစိအပူၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်, လဲၤကွၢ်ဖဲ WANotify.org

တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်န့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤဒီးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤ

တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုး

နတၢ်ဖံးတၢ်မၤမ့ၢ်ဆူကွံာ်န့ၣ် နခွဲးယာ်ကြၢးဘၣ်လၢတၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကဘၣ်မၤပှဲၤလီၤတၢ်ဃ့အီၣ်လိးထီၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုး ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ် နကိးလီတဲစိဆူ 1-800-318-6022 သ့န့ၣ်လီၤႋ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢလီတဲစိအခါ တဲဘၣ်နကျိာ်ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံအတၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်ႋ

ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်

ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးတၢ်ဆါသတြိာ်မၤဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိဒီးတၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်လၢပကီၢ်စဲၣ်ပူၤအဂၤလၢအကလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢကဒုးအိၣ်ပူၤဖျဲးဘၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်ကဘၣ်-

 • ဟ့ၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃး COVID-19 အပနီၣ်ဒီးတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ် တဖၣ်လၢကျိာ်လၢအနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၤကတၢၢ်ႋ
 • ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သးအကျဲႋ
 • ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သ့ကဆှီစုဒီးတၢ်မၤကဆှီစုခဲအံၤခဲအံၤႋ
 • မၤလီၤတံၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ကဆှီစုခဲအံၤခဲအံၤဒီးလၢအဘၣ်အကျဲတက့ၢ်ႋ
 • မၤလီၤတံၢ်လၢပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢဆိးက့အိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်ညီနုၢ်တဖၣ် လၢဘၣ်ဃးဒီးဆိးက့ခွဲးဒိးန့ၢ်ဘူးလဲ ပှၤမၤတၢ်ဖိစ့အီၣ်လိး ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ် တၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ် တဖၣ် မၤန့ၢ်အီၤသ့လၢ Department of Labor & Industries (ပှၤမၤတၢ်ဖိဒီးစဲးဖီကဟၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤ၀ဲၤကျိၤ) အါကျိာ်န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်အတၢ်အိၣ်ပူၤဖျဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် နတီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသး မုာ်အဂ့ၢ်သ့ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိလိၤလိၤဆူ Department of Labor & Industries ဖဲ 800-423-7233 သ့န့ၣ် လီၤႋ ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢလီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးနမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်ဖဲ COVID19 ကတီၢ်န့ၣ် နကိးလီတဲစိဆူ Employment Security Department(တၢ်န့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤဘံၣ်ဘၢ၀ဲၤကျိၤ) ဖဲ 855-829-9243 သ့န့ၣ်လီၤႋ

ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်

နဒိးန့ၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအခွဲးယာ်လၢတလၢာ်စ့ မ့တမ့ၢ် လၢအပှ့ၤဆံးအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ကိးလီတဲစိဆူ Health Care Authority ဖဲ 1-855-923-4633တက့ၢ်. ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢလီတဲစိအခါ တဲဘၣ်နကျိာ်ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံအတၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်ႋ

Alien Emergency Medical (AEM) တၢ်လုၢ်ဘၢပၣ်ဃုာ် မ့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါလၢပှၤတဖၣ်လၢ အကြၢးထီၣ်ဘးန့ၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ်ဒီးတတုၤထီၣ်ဘးန့ၢ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အပတီၢ် မ့တမ့ၢ် မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဆိးတပှဲၤထီၣ်ဒံးဘၣ် 5 နံၣ်န့ၣ်လီၤႋ

Help Me Grow ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ ဖဲ 1-800-322-2588 န့ၣ် ပာ်ဖျါန့ၢ်စၢၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ် တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကလုာ်တဖၣ်လၢနခွဲးယာ်တုၤထီၣ်ဘးန့ၢ်အီၤဒီးပတံထီၣ်စၢၤနၤသ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • WIC (ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤ ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီဒီးဖိဒံဖိသၣ်တၢ်အိၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအတၢ်တိာ်ကျဲၤ)
 • တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢဖိဒံဖိသၣ် ပှၤမိၢ်ဒၢဒီးပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ်
 • တၢ်ဒီသဒၢဟုးသးလၢ Take Charge Program(တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢဟံးမူဒါအိၣ်ဒီးကံၢ်စီ)
 • တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်တိာ်ကျဲၤကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးဒီးဖိသၣ်ဆံးအဂီၢ်
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်အီမိၢ်နုၢ်ထံ
 • အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီအတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ဒီးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) (တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ဒီးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတၢ်အိၣ်မုာ်ဆိးပၢၤ၀ဲၤဒၢး) ဒုးနၢ်ပၢၢ်စၢၤဘၣ်ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်တဖၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်ဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အတၢ်ဘၣ် ယိၣ်ဂ့ၢ်၀ီတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

 • တၢ်တဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢ တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်ကဟ့ၣ်ခီနီၤလိာ်ဘၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အပတီၢ်ဒီး ICE ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဒိးကွၢ်ဘၣ်သးလၢ COVID-19 အဂီၢ်ဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ဟ့ၣ်သးကညီၤ မ့တမ့ၢ် လၢဟ့ၣ်စှၤဘၣ်အပှ့ၤန့ၣ် တမၤဘၣ်ဒိနတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကပတံထီၣ်ခိၣ်ဂီၤဟ့ မ့တမ့ၢ် ထံဖိကီၢ်ဖိပတီၢ်အဂီၢ်ဘၣ်လီၤႋ
 • နကဘၣ်အိၣ်ဒီးပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢနီၣ်ဂံၢ်အဖိးသဲစးလၢပတံထီၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးတၢၣ်ပီၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤဘၣ်ဃးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံး န့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးန့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-318-6022 တက့ၢ်ႋ
 • တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတကဲထီၣ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢနခွဲးယာ်လၢကပတံထီၣ် မ့တမ့ၢ် မၤန့ၢ်ခိၣ်ဂီၤဟ့ မ့တမ့ၢ် ကဲထီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢ Public Charge(ပဒိၣ်တၢ်အပှ့ၤ) တၢ်သိၣ်တၢ် သီဖီလာ်အဃိဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နကအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢအကြၢးဒီး ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ဘူးလဲ ဒီးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီခွဲး လၢကကွၢ်ထွဲဘၣ်ပှၤတဂၤလၢအဆိးက့ဒီး Covid-19 မ့တမ့ၢ် လၢကကွၢ်ထွဲဘၣ်နနီၢ်ကစၢ်ဖဲနမ့ၢ် ဘၣ်ဂာ်န့ၢ်ဒီးဘဲရၢးအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ အလီၢ်တအိၣ်လၢနကဘၣ်အိၣ်ဒီးပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢနီၣ်ဂံၢ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ESD တူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ်လံာ်တီလံာ်မီအကလုာ်ဂုၤဂၤ တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နမ့မ့ၢ်မုၢ်၀ဲၤတၢ်မၤကစၢ်တဂၤလၢဃုကွၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ် ပတံထီၣ် ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူစ့ကဒွဲလၢ Federal Small Business Administration (ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤမုၢ်၀ဲၤတၢ်မၤအဆံး) တမၤဘၣ်ဒိ နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ပှၤအိၣ်ဆိးတၢ်လီၢ်အခး မ့တမ့ၢ် ထံဖိကီၢ်ဖိခးအဂီၢ်ဘၣ်လီၤႋ

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) (တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ဒီးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတၢ်အိၣ်မုာ်ဆိးပၢၤ၀ဲၤဒၢး) ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး၀ဲလၢ နမ့ၢ်တနာ်လီၤတံၢ်ဘၣ်နတၢ်အိၣ်သးပတီၢ် မ့တမ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်အိၣ်သးပတီၢ် မ့တမ့ၢ် နတၢ်န့ၢ်ဘျုးပတီၢ်ဘၣ်န့ၣ် ဆဲးကျၢတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အပီၢ်ရီ တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်၀ဲၤဒၢး မ့တမ့ၢ် ခၢၣ်စးလၢဘၣ်တၢ်နဲၣ် လီၤပာ်ပနီၣ်အီၤခီဖျိ Department of Justice (DOJ) (စံၣ်ညီၣ်ပီတ့ဂ့ၢ်၀ီ၀ဲၤကျိၤ) တက့ၢ်ႋ နဃုကွၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်ပီၢ်ရီသ့လၢ American Immigration Lawyers Association (အမဲရကၤတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ပီၢ်ရီကရၢ), မ့တမ့ၢ် နကွၢ်ဖဲ DOJ-လၢတၢ်နဲၣ်လီၤပာ်ပနီၣ်အီၤ တၢ်ကရၢကရိ အပှာ်ယဲၤသန့သ့န့ၣ်လီၤႋ

ORIA အိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢကမၤစၢၤဘၣ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒီးပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်တဖၣ်လၢ-

 • တၢ်ဃုန့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိအဂီၢ်ႋ
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ႋ
 • တၢ်အံးထွဲရဲၣ်ကျဲၤပှၤသးစၢ်ႋ
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲမှံၤတုာ်ပှၢ်တီၤတဖၣ် ပှၤဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ် ကၠိဖိတဖၣ် ဒီးဂုၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်တိာ်ကျဲၤအညီနုၢ်တဖၣ်အိးထီၣ်သးလၢလီၢ်ယံၤခီတုၤအကျဲဖဲ COVID-19 ကတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ၀ဲၤဒၢးအိၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအသီတဖၣ်လၢကပတံထီၣ်စၢၤနၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤနတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဒီးရဲၣ်ကျဲၤစၢၤန့ၢ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိး လီၢ်ကျဲန့ၣ်လီၤႋ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကျိၣ်စ့တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ ဒီး ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိ စၢၤမၤစၢၤ အခွဲးယာ်ဆဲးမၤအါထီၣ်သးတုၤလၢလါစဲးပတ့ဘၢၣ် 30, 2020 န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤအဂ့ၢ် ကိးလီတဲစိဆူ 360-890-0691 တက့ၢ်ႋ

တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ် တၢ်ဒိးန့ၢ် တၢ်ဆှၢ ခီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလၢဘူးတံၢ်/တံၤသကိးတဖၣ်အဂီၢ်လၢဘၣ်တၢ်ဒုးဃာ်အီၤ ဒီးတၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ကျိၤဘၣ်ထွဲအဂုၤဂၤန့ၣ် နဆဲးကျၢ Washington Immigrant Solidarity Network (၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်တၢ်ရိဖှိၣ်ကရၢမၤသကိးတၢ်) ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ ဖဲ 1-844-724-3737 သ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢလီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

သးဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်သးဂဲၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ

ဆၢကတီၢ်အံၤမ့ၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်သးဘၣ်တံာ်တာ်ဆီၣ်သနံးသ့န့ၣ်လီၤႋ ကမ့ၢ်တၢ်အညီနုၢ်လၢနၤ မ့တမ့ၢ် နပှၤသးဘိတဖၣ်ကလီၤဘှံးလီၤတီၤ သူၣ်အုးသးအုး ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ် မ့တမ့ၢ် သးဒိၣ်သးဖျိသ့၀ဲန့ၣ်လီၤႋ နတအိၣ်ထဲတဂၤဘၣ်ႋ တၢ်ဃုန့ၢ်ဒီးဃ့ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်တမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤမဲာ်ဆှးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤကိးဂၤဒဲးခီၣ်ဆၢဘၣ်တၢ်သးဆီၣ်သနံးဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအတၢ်အိၣ်သးလၢကျဲလီၤဆီလိာ်သးန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢနမၤအီၤသ့မ့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလီၤနသး နဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးနပှၤတ၀ၢလၢနမၤ အီၤသ့အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤစၢၤနၤလၢတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲကတီၢ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ မ့ၢ်နထံၣ်လိာ်သး ဒီးဆဲးကျၢဆဲးကျိးဘၣ်လိာ်က့ၤသးဒိးတံၤသကိးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိဧါႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကသါ ယိာ်ယိာ်ဒီးတၢ်စူၢ်ထီၣ်သး တၢ်ဂဲၤထီၣ်ကပၢၤတစဲးတမှဲး မ့တမ့ၢ် မံဘၣ်မုာ်မုာ်တနၤဧါႋ ဟံးတၢ်ဆၢ ကတီၢ်လၢကွၢ်ထွဲလီၤဘၣ်က့ၤသးမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢကါဒိၣ် ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤတၢ်ဃုန့ၢ်တၢ်လၢနဂီၢ်န့ၣ် မၤစှၤ လီၤစၢၤတၢ်သးဆီၣ်သနံးသ့န့ၣ်လီၤႋ

ကိးလီတဲစိဆူ Washington Listens ဖဲ 1-833-681-0211 တက့ၢ်ႋ ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢ လီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ခီၣ်ဆၢဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်အဂီၢ်, ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ဒုး အိၣ်ထီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါတၢ်ကိးအီၤလၢ Washington Listens န့ၣ်လီၤႋ ပှၤလၢစူးကါဘၣ်၀ဲ Washington Listens တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢကရဲၣ် ကျဲၤမၤကယါလီၤတၢ်သးဆီၣ်သနံးဒီးကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲခီဖျိလၢ COVID-19 အဃိအ ဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ Washington Listens အိၣ်လၢပှၤအိၣ်ဆိးလၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပူၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်ဒ်သိး ကကတိၤဘၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်လီၤဆီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤကိးလီတဲစိတဖၣ်ဒိး န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးတၢ်ဒုးဘျးစဲန့ၢ်အီၤဆူပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲပူၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤတပာ်ဖျါပှၤအမံၤအသၣ်ဘၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤဒီးအဲၣ်ဒိးလၢကစံးကတိၤဘၣ်တၢ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢကဒိးန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအဂီၢ်န့ၣ် ကျဲအိၣ်၀ဲတနီၤန့ၣ်လီၤႋ

 • Disaster Distress Helpline ဟ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအဆိအချ့လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အဂီၢ်လၢပှၤလၢ အတူၢ်ဘၣ် တၢ်သးဆီၣ်သနံး လၢသးဂ့ၢ်၀ီဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်တတၢာ်တနါ ကဲထီၣ်သးလၢန့ဆၢၣ် မ့တမ့ၢ် ခီဖျိပှၤကညီမၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-985-5990 တက့ၢ်ႋ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢလီတဲစိအ ခါ တဲဘၣ်နကျိာ်ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံအတၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်ႋ တၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤအိၣ်လၢ 24 နၣ်ရံၣ်ကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤႋ
 • Crisis Connections အိၣ်ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အလီကျိၤ 24 နၣ်ရံၣ်လၢအဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီ ဆူပှၤလၢအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ပူၤအနီၢ်ကစၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဒိးတံၤသကိးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်လၢအမၤစၢၤဘၣ်ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ King ခီၣ်ထံးပူၤန့ၣ်လီၤႋ ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢ လီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ကိးလီတဲစိဆူl 1-866-427-4747 တက့ၢ်ႋ
 • National Suicide Prevention Lifeline ဟ့ၣ်တၢ်ဒီသဒၢဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ် လၢပှၤလၢဆိးကမိၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်မၤသံလီၤက့ၤသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အပှၤသဘိတဖၣ်ကိးလီတဲစိဆူ lifeline ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်ဒ်သိးကမၤစၢၤဘၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးတံၤသကိး တဖၣ်အဂီၢ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-273-8255 တက့ၢ်ႋ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤအိၣ်လၢ 24 နၣ်ရံၣ် နွံပူၤ 7 သီလၢာ်န့ၣ်လီၤႋ အိၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤလီၤဆီလၢသုးလီၢ်လံၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် လီၤႋ ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-273-8255 ဒီးစံၢ်လီၤ 1 တက့ၢ်. နမ့မ့ၢ်ပှၤနၢ်တအၢဒီးပှၤအနၢ်ဃၢန့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-799-4889 တက့ၢ်ႋ
တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးဖိတဂၤလၢသးနံၣ် 18 နံၣ် မ့တမ့ၢ် သးစၢ်န့ၢ်အံၤန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကလီတၢ်အီၣ်တၢ်အီသ့လၢ ကၠိန့ၣ်လီၤႋ ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်လၢနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤလၢအဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ် တိာ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ် အခွဲးအိၣ်လၢကၠိအတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးအါမံၤန့ၣ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်တီၣ်ဆှၢန့ၢ်အီၤ ဒီးပာ်လီၤန့ၢ်အီၤဖဲတၢ်စံၣ်လီၤကၠိအလီၢ် ဒ်အမ့ၢ်သိလ့ၣ် ပတုာ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဆဲးကျၢနတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဟီၣ်က၀ီၤဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကလီ တၢ်အီၣ်အလီၢ်တက့ၢ်ႋ

မ့မ့ၢ်ပှၤမိၢ်ဒၢတဖၣ် မိၢ်အသီတဖၣ်ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်လၢသးနံၢ်ယဲၢ်နံၣ်ဆူဖီလာ်န့ၣ် နဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ Department of Health အပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤ ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ် (WIC) တၢ်တိာ်ကျဲၤ သ့နၣ် လီၤႋ ကျိာ်အတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအဂီၢ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-866-632-9992 တက့ၢ်ႋ

တၢ်အီၣ်တၢ်အီဂံၢ်ခၢၣ်သးနၢၣ်တဖၣ်ကဆီတလဲဘၣ်အတၢ်ဆၢကတီၢ် မ့တမ့ၢ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကပံး ကွံာ်၀ဲတၢ်လဲၤနုာ်အကျဲခီဖျိလၢတၢ်မၤလိာ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအါထီၣ်ဖဲ Covid-19 ကတီၢ်အဃိသ့န့ၣ်လီၤႋ ၀ံသးစူၤကိးဆိလီတဲစိတချုးနလဲၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ Northwest Harvest မ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂံၢ် ခၢၣ်သနၣ်ကရၢမၤသကိးတၢ်တဖုန့ၣ်လီၤႋ ဒိလီၤန၀့ၢ်အမံၤလၢလံာ်ကွီၢ်ပူၤလၢလွံၢ်နၢၣ်ကွီၤအဟ့လၢ စုစ့ၣ်ဖဲပှာ်ယဲၤမဲာ်သၣ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဆိးလၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်မုၢ်ထီၣ်တကပၤန့ၣ် နဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂံၢ်ခၢၣ်သနၢၣ်သ့ဖဲ Second Harvestန့ၣ်လီၤ. ဃုထၢနခီၣ်ထံၣ်လၢပှာ်ယဲၤသန့အံၤလၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဂံၢ်ခၢၣ်သနၢၣ်တဖၣ်လၢ နဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးခးက့တဖၣ်

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုး (EBT) ခးက့တဖၣ် တၢ်စူးကါအီၤသ့လၢ တၢ်ကပှ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်တဖၣ် အံၤအိၣ်လၢပှၤအကလုာ်ကလုာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. U.S. ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ပတံထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်ကဘျံးပၤ ဖဲ Washington State Department of Social and Health Services (DSHS) (၀ၣ်ရှ့ၣ်တၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပှၤဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤ) ပှာ်ယဲၤသန့အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တိၢ်နီၣ်- ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ထံကီၢ်ပဒိၣ် ပာ်ပတုာ်တၢ်မၤတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးပှၤနီၢ်ဒိၣ်တနီၤဖဲတၢ်တတၢာ်တနါ အကတီၢ်အံၤတစိၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ထံကီၢ်ပဒိၣ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲနၤလၢ နကဲ U.S. ထံဖိကီၢ်ဖိ ကကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢ တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒဲးဘ့း-က့ၢ်ဂီၤခးက့တဖၣ် ဒ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တ့ၢ်လၢထးတဖၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတမ့ၢ်-ထံဖိကီၢ်ဖိအါဂၤလၢ အကတုၤ ထီၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂၤအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. နပတံထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤဒီး DSHS ကီၢ်စဲၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ (Food Assistance Program) (ထဲလၢအဲကလံးကျိာ်ဧိၤ) န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်

ဆၢကတီၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်သးဘၣ်ဆီၣ်သနံးလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီဖျၢၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အအံၤမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး တနီၤလၢကဟံးစုရဲၣ်ကျဲၤဘၣ်တၢ်အိၣ်သးလၢဃုာ်ဒီးနဖိတဖၣ်အဂီၢ်-

ကိးတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်လီၢ်အမုာ်တတီၤဒီးဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အီၤလၢကသံကွၢ်တၢ်တက့ၢ်ႋ ကွၢ်ဆိကမိၣ်လၢကတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒီးဖိသၣ်ဆံးတဖၣ်လၢတၢ်ကစူးကါဘၣ်ကျိာ်လၢအ၀ဲ သ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤညီဒီးပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်သးပျံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကနၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လီၤဆီကသ့အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

အလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်ချုးထီၣ်တၢ်ကစီၣ် မၤစှၤလီၤတၢ်ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်နါစိၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဂ့ၢ်၀ီ တၢ်ကစီၣ်လၢအမၤအါထီၣ်နတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး မ့တမ့ၢ် တၢ်ပျံၤနါစိၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါပာ် သူၣ်ပာ်သး (ဒီးမၤစှၤလီၤ) လၢတၢ်လုၢ်ဘၢန့ၢ်တၢ်ကစီၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကစီၣ်လၢနဖိတဖၣ်ကွၢ်ဘၣ် အီၤဘၣ်ဃးတၢ်ဆါသတြိာ်အဂ့ၢ်အါထဲလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

ပညိၣ်န့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်ဖိသၣ်တဖၣ်ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤလၢကသံကွၢ်တၢ်ဒီးဒုးနၢ်ပၢၢ်စၢၤအီၤတၢ်အိၣ်သးလၢခါခဲအံၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ

 • စံးကတိၤဘၣ်ဃးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်ဒီးမၤဂၢၢ်ကျၢၤန့ၢ်အီၤတက့ၢ်ႋ
 • မၤစၢၤအီၤဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်အတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢတၢ်တ့တၢ်ဂီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂုၤဂၤတဖၣ်တက့ၢ်ႋ
 • ပာ်ဖျါဆှံထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကမူၣ်ကမၣ် မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်ဘၣ်အီၤဘၣ်ဃးဒီးဘဲရၢး ဃၢ်လၢအရၤလီၤသးဒီးတၢ်သါထီၣ်သါလီၤအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါခဲလၢာ်တဖၣ်တမ့ၢ်ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးတၢ်ဆါအသီလၢဒုးကဲထီၣ် COVID-19 ဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ
 • မၤမုာ်အီၤဒီးသးစူၤလၢအဖီခိၣ်တစဲးတက့ၢ်ႋ
 • သံကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်ဒီးနဖိတဖၣ်လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးညီနုၢ်ပတီၢ် မ့တမ့ၢ် ဖဲတၢ်အိၣ်သး ဆီတလဲသးအခါန့ၣ်တက့ၢ်ႋ
 • မၤလီၤတံၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤနဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲမ့ၢ်တုၤလၢတၢ်မံအဆၢကတီၢ် တၢ်အီၣ်အဆၢကတီၢ် ဒီးတၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ
 • ဟံးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကမၤဘၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢဟံၣ်လၢအကမၤမုာ်ထီၣ်နၤ မ့တမ့ၢ် နဟံၣ်ဖိဃီဖိအသးလၢတၢ်သးဆီၣ်သနံးလၢတၢ်အိၣ်သးအဂုၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဖးလံာ်လဲၢ် တၢ်ကွၢ်တၢ်ဂီၤမူ တၢ်ဒိကနၣ်တၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢ တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲခီၣ်ဖၠူထၢၣ်တၢ်လိာ်ကွဲတဖၣ် တၢ်ဂဲၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ထွဲလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် (တၢ်ဘါထုကဖၣ် တၢ်ဘူၣ်ထူဘါယွၤလၢအ့ထၢၣ်နဲး) အဂီၢ်တက့ၢ်
 • သ့ၣ်ညါလၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်ဒ်အမ့ၢ် တၢ်သးသယုၢ် တၢ်ဘျဲသး တၢ်ပျံၤလၢကဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါ တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ တၢ်သးဆီၣ်သနံး ဒီးတၢ်ပျံၤနါစိၤတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်ခီၣ်ဆၢအညီနုၢ် လၢတၢ်သးဆီၣ်သနံးအတၢ်အိၣ်သးပူၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဆါသတြိာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ဒုးပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ထွဲစၢၤနဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအပူၤဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢအကဲဘျုးလၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးလုၢ်လၢ်အလုၢ်အပှ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ
တၢ်အိၣ်ယၢၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤတဖၣ်

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)