ໂຄວິດ 19 (ໂນເວວ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ) – ຂໍ້ມູນ, ການບໍລິການ ແລະ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນລັດວໍຊິງຕັນ

ສາຍດ່ວນສຳລັບພະຍາດໂຄວິດ-19: ຊ່ວຍເຫຼືອພະນັກງານ, ທຸລະກິດ, ການນັດສັກວັກຊີນ
ແລະ ອື່ນໆ

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບພະຍາດ-19 ຫຼື ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການນັດສັກວັກຊີນ, ກະລຸນາ ໂທຫາ 1‑800‑525-0127 ແລະ ກົດ #. ເມື່ອມີພະນັກງານຮັບສາຍ, ໃຫ້ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການແປພາສາ. ເບີສາຍດ່ວນນີ້ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການທຸກວັນ ແລະ ຊົ່ວໂມງບໍລີການແມ່ນລະບຸໄວ້ໃນເວັບໄຊຂອງ Department of Health (ພະແນກສາທາລະນະສຸກ) (ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ລາຍງານການລະເມີດທຸລະກິດ

ທຸລະກິດ ຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ມາດຕະການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລາຍງານການລະເມີດ, ກະລຸນາໂທຫາເບີສາຍດ່ວນສຳລັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂ້າງເທິງເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພາສາຂອງທ່ານ. ຈະມີຄົນຖາມທ່ານກ່ຽວກັບການລະເມີດ ແລະ ສົ່ງຄຳຮ້ອງທຸກໃນນາມທ່ານ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງບອກຊື່ ຫຼື ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານໃນການສົ່ງຄຳຮ້ອງທຸກ.

ທ່ານຍັງສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກເປັນພາສາອັງກິດໃນ ໜ້າສຳລັບລາຍງານການລະເມີດສຳລັບພະຍາດໂຄວິດ-19.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ ຖ້າທ່ານບອກຊື່ ຫຼື ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ມັນອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍ ຖ້າມີຄົນຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍໃຫ້ເປີດ ເຜີຍຂໍ້ມູນປະຫວັດນັ້ນຕໍ່ທາລະນະ. ຂໍ້ມູນປະຫວັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ (ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ຈະຖືກເປີດເຜີຍຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນປະຫວັດ ທີ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ RCW 42.56 ຂອງລັດ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບພະນັກງານ, ທຸລະກິດ ແລະ ອົງກອນ

ໃນການນຳໃຊ້ບໍລິການແປພາສາ, ສາຍດ່ວນນີ້ ສາມາດໂອນສາຍທ່ານໄປຍັງຄຳແນະນຳ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາຍັງສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການຕື່ມ ແບບຟອມສອບຖາມສຳລັບທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19. ຈະມີການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ ເພື່ອຈະສາມາດໃຫ້ຄຳຕອບແກ່ທ່ານ.

ຂໍ້ມູນອັບເດດປະຈຸບັນ

ສຳລັບຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19, ລວມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກວັກຊີນ, ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ:

ມີ ການຢຸດຊຳລະໜີ້ສຳລັບການຍົກເລີກເຊື່ອມຕໍ່ການບໍລິການ ແລະ ຄ່າທຳນຽມລ່າຊ້າ ຈົນຮອດວັນທີ 30 ເດືອນກັນຍາ 2021 ສຳລັບຄ່າໄຟຟ້າ ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນ້ຳ. ຜູ້ຢູ່ອາໄສຄວນໂທຫາບໍລິສັດນ້ຳໄຟຟ້ໂດຍກົງເພື່ອຂໍຄວາ ມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊຳລະຈ່າຍໃບບິນຄ່າ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາສາ ມາດຕິດຕໍ່ສາຍດ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ບໍລິໂພກຂອງຄ່ານ້ຳຄ່າໄຟແລະ ການຂົນສົ່ງເພື່ອຂໍການແປພາສາ: 1-888-333-9882 ຫຼື consumer@utc.wa.gov.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອໃນການຈ່າຍໃບບິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານບໍ ? ຖ້າທ່ານບໍ ່ ສາມາດຈ່າຍໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າ, ແກັ ສທໍ າມະຊາດ ຫຼື ນໍ ້າໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້, ມີການຊ່ວຍເຫຼື ອສໍ າລັບສິ ່ ງນີ້.

ການເປີດນະຄອນວໍຊິງຕັນຄືນໃໝ່

ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ Jay Inslee ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຈົ່ງນຳໃຊ້ມາດຕະການຕອບໂຕ້ ເພື່ອຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ທ່ານກໍຍັງຄວນດຳເນີນບາດກ້າວໃນການປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄຳນືງເຖິງສະຖານະການສັກວັກຊີນຂອງທ່ານ. ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ, ການຮັກສາ ໄລຍະຫ່າງຈາກຄົນອື່ນຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຟຸດ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງຝູງຊົນ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ອາກາດຖ່າຍເທບໍ່ສະດວກ. ນອກຈາກ ນັ້ນ, ທ່ານຍັງຄວນຫຼີກລ້ຽງການຊຸມນຸມຂະໜາດກາງ ຫຼື ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງອາການຕ່າງໆ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານໄດ້ຢູ່ໃກ້ຄົນທີ່ເປັນໄຂ້. ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກມີອາການຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຂໍໃຫ້ໄປກວດ.

ເຂົ້າເບິ່ງ ເວັບໄຊສະຖານະຂອງເຂດປົກຄອງ (ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບໄລຍະ ການເປີດເຂດປົກຄອງຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕົ້ນຕໍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນມີຄືດັ່ງນີ້:

 • ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: ການໄປຊື້ເຄື່ອງ, ການໄປຕື່ມນ້ຳມັນ, ການໄປຊື້ຢາ ຫຼື ໄປພົບແພດ.
 • ການໄປເຮັດວຽກທາງທຸລະກິດທີ່ຈຳເປັນ ຫຼື ທຸລະກິດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດດຳເນີນຄືນໃໝ່ພາຍໃຕ້ ແຜນການຂອງທ່ານເຈົ້າຄອງ.
 • ຫີ້ວອາຫານທີ່ຊື້ຈາກຮ້ານອາຫານໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ. ຮ້ານອາຫານຈະເປີດໃຫ້ນັ່ງຮັບປະທານອາຫານ ໃນຮ້ານໄດ້ໃນຈຳນວນຈຳກັດໃນໄລຍະ 2 ແລະ 3.
 • ໄປຍ່າງ ແລະ ຫຼິ້ນກິລາກາງແຈ້ງ, ຖ້າທ່ານສາມາດຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍໄດ້ໃນໄລຍະສອງແມັດ (ຫົກຟຸດ). ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳສະໜຸກສະໜານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃກ້ເຮືອນທ່ານ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍນອກຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.
 • ການນຳໃຊ້ສວນສາທາລະນະ ແລະ ທີ່ດິນຂອງລັດໃນຍາມກາງເວັນເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຕຶກປາ, ການລ່າສັດ ແລະ ການຫາຄວາມສະໜຸກສະໜານອື່ນໆ. ອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງແຄມໄດ້ໃນສວນສາທາລະນະຂອງລັດ ໃນເຂດປົກຄອງຕ່າງໆໃນໄລຍະ 2 ແລະ 3.
ແຈ້ງການຂອງ WA ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສຳລັບແອັບສະມາດໂຟນ
ຮູບພາບ
WANotify FlowChart LAO FINAL

Washington Exposure Notifications (Washington ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ) (ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ WA Notify (WA ແຈ້ງເຕືອນ)) ແມ່ນເຄື່ອງມືໃໝ່ທີ່ເຮັດວຽກຜ່ານໂທລະສັບ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ຖ້າພວກເຂົາອາດຈະສຳພັດໄດ້ພະຍາດ COVID-19.  ມັນເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວ ແລະ ບໍ່ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ຕິດຕາມວ່າທ່ານແມ່ນໃຜ ຫຼື ທ່ານໄປໃສ.

ເມື່ອທ່ານເປີດນຳໃຊ້ WA Notify, ໂທລະສັບຂອງທ່ານຈະມີການແລກປ່ຽນແບບສຸ່ມລະຫັດທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່ກັບໂທລະສັບຂອງຄົນທີ່ທ່ານຢູ່ໃກ້ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປີດໃຊ້ WA Notify. ແອັບໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ບຣູທູດທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳ (Bluetooth Low Energy, BLE) ເພື່ອແລກປ່ຽນລະຫັດ ແບບສຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໆ ກ່ຽວກັບທ່ານ. ຖ້າຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນທີ່ທ່ານຢູ່ໃກ້ໃນ ສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາທົດສອບພົບວ່າຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ແລະ ເພີ່ມລະຫັດການຢືນຢັນຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໃນ ແອັບ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນແບບບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ວ່າບາງທີທ່ານອາດມີການສຳ ຜັດໄດ້ເຊື້ອພະຍາດ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການດູແລຕາມ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢ່າງໄວວາ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນທ່ານບໍ່ໃຫ້ແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຄ້າງທ່ານ.

ໃນ iPhone, ເປີດໃຊ້ Exposure Notifications (ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ) ໃນບ່ອນ Settings (ການຕັ້ງຄ່າ):

 • ໄປທີ່ Settings (ການຕັ້ງຄ່າ):
 • ເລື່ອນໄປທີ່ Exposure Notifications (ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ)
 • ກົດ “Turn On Exposure Notifications (ເປີດນຳໃຊ້ ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ)”
 • ເລືອກ United States (ສະຫະລັດ)
 • ເລືອກ Washington

ໃນໂທລະສັບທີ່ໃຊ້ລະບົບ Android:

 • ໄປທີ່ Google Play Store
 • ດາວໂຫລດ ແອັບ Washington Exposure Notifications Notifications (Washington ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ) (WA Notify)

ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຕືອນການຕິດເຊື້ອ

1.    ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເລືອກເຂົ້າໃຊ້ WA Notify ບໍ?

ແມ່ນ. WA Notify ແມ່ນໃຊ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ເປັນການສະໝັກໃຈເອງ. ທ່ານສາມາດເລືອກອອກໄດ້ທຸກເວລາ. ພຽງແຕ່ປິດຄຸນລັກສະນະ ຫຼື ລຶບແອັບອອກ. ລະຫັດແບບສຸ່ມທັງໝົດ ທີ່ໂທລະສັບເກັບໄວ້ຈາກຜູ້ໃຊ້ໃກ້ຄຽງອື່ນໆຈະຖືກລຶບອອກ ແລະ ບໍ່ສາມາດກູ້ກັບຄືນໄດ້.

2.    WA Notify ເປັນແອັບທີ່ຕິດຕາມການຢູ່ກັບບໍ?

ບໍ່. ການຕິດຕາມການຢູ່ໃກ້ກັບ ລະບຸວ່າບຸກຄົນໃດທີ່ກວດພົບວ່າມີເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ທີ່ໄດ້ຢູ່ໃກ້ກັບ. WA Notify ບໍ່ຕິດຕາມ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄົນທີ່ທ່ານຢູ່ໃກ້ກັບ, ສະນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນການ "ຕິດຕາມການຢູ່ໃກ້ກັບ." ແອັບຈະບໍ່ໄດ້ເກັບກຳ ຫຼື ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ, ສະນັ້ນໜ່ວຍ ງານໃດກໍ່ບໍ່ສາມາດຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ຢູ່ໃກ້ກັບໃຜ.

3.    “ການສຳຜັດ” ແມ່ນຫຍັງ?

ການສຳຜັດຈະເກີດຂື້ນເມື່ອທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາທີ່ສຳຄັນຢູ່ໃກ້ກັບຜູ້ນຳໃຊ້ WA Notify ອີກຜູ້ອື່ນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ທົດສອບເຫັນວ່າມີເຊື້ອພະຍາດ COVID-19. ປະຕິບັດຕາມ ຄຳແນະນຳຈາກ CDC (ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ) ໃນປັດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຂອງ COVID-19.

4.    ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າ WA Notify ແຈ້ງເຕືອນ ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະໄດ້ສຳພັດແລ້ວ?

ຖ້າ WA Notify ແຈ້ງເຕືອນ ກວດພົບວ່າທ່ານອາດຈະສຳພັດໄດ້ແລ້ວ, ການແຈ້ງເຕືອນໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານຈະແນະນຳ ທ່ານໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌ ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດຕໍ່ໄປ. ນີ້ລວມມີວິທີການ ແລະ ຈະໄປກວດຢູ່ໃສ່, ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຮັກສາຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆເພື່ອຕອບຄຳ ຖາມຂອງທ່ານ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງອ່ານ ແລະ ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳໃນເວັບໄຊທ໌ຢ່າງລະມັດລະວັງ.

5.    ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖືກປົກປ້ອງແນວໃດ?

WA Notify ແມ່ນອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີຂອງ Google Apple ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້. ລະບົບບໍ່ເຄີຍເກັບກຳ ຫຼື ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກັບ Google, Apple, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ (Department of Health, DOH) ຂອງລັດ Washington ຫຼື ຜູ້ນຳໃຊ້ອື່ນໆ. ການເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຄວາມສະໝັກໃຈທັງໝົດ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກເຂົ້າ ຫຼື ອອກໄດ້ທຸກເວລາ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້, ເບິ່ງ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ WA Exposure Notifications.

6.    ປະຊາຊົນຈະຮູ້ໄດ້ບໍວ່າຂ້າພະເຈົ້າກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ COVID-19?

ບໍ່. WA Notify ບໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບທ່ານໃຫ້ຜູ້ອື່ນ. ໃນເວລາທີ່ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນວ່າອາດມີການການສຳຜັດໄດ້, ພວກເຂົາຈະຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃກ້ໃນ 14 ມື້ຜ່ານມາໄດ້ກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ COVID-19. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຮູ້ວ່າບຸກຄົນນັ້ນແມ່ນໃຜ ຫຼື ສຳພັດໄດ້ຢູ່ໃສ.

7.    ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຈ່າຍເງິນສຳລັບ WA Notify ບໍ?

ບໍ່. WA Notify ແມ່ນໃຊ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

8.    WA Notify ຈະຊ່ວຍລັດ Washington ໄດ້ແນວໃດ?

ການສຶກສາພົບວ່າຫາກມີຜູ້ທີ່ໃຊ້ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອກໍ່ຈະມີຜົນດີກວ່າ. ແບບຈຳລອງອີງຕາມສາມເຂດປົກຄອງໃນລັດ Washington  ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ WA Notify ກໍ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການເສຍຊີວິດໄດ້. ຄ້າຍຄືກັນກັບການໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ, ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ການຮັກສາການຊຸມນຸມຂະໜາດນ້ອຍ, WA Notify ເປັນອີກເຄື່ອງມືໜຶ່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດ COVID-19.

9.    WA Notify ໃຊ້ງານໄດ້ບໍ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າເດີນທາງອອກຈາກລັດ?

ແມ່ນ. ຖ້າທ່ານເດີນທາງໄປລັດທີ່ມີແອັບທີ່ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ Apple/Google, ໂທລະສັບຂອງທ່ານຈະສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນລະຫັດແບບສຸ່ມກັບຜູ້ໃຊ້ໃນລັດນັ້ນ. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນຫຍັງໃນການຕັ້ງຄ່າແອັບຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຍ້າຍອອກຈາກ Washington ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ, ທ່ານຄວນທົບທວນທາງເລືອກຕ່າງໆໃນລັດໃໝ່ຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນ ແລະ ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກທ້ອງຖິ່ນ.

10.    ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງນຳໃຊ້ທັງສອງຢ່າງຂອງ ການຕິດຕາມການຢູ່ໃກ້ກັບ ແລະ WA Notify?

ການຕິດຕາມການຢູ່ໃກ້ກັບ ແມ່ນມີຄວາມສຳພັນກັບທາງການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ມີປະສິດຕິຜົນມາເປັນເວລາຫລາຍທົດສະວັດແລ້ວ. WA Notify ສະໜັບສະໜູນວຽກນີ້ໂດຍບໍ່ລະບຸຊື່. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ COVID-19, ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ອາດຈະໂທຫາ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານບອກຜູ້ທີ່ໄດ້ຢູ່ໃກ້ກັບໃນໄວໆມານີ້. ທ່ານບໍ່ສາມາດບອກຊື່ໃຫ້ຄົນແປກໜ້າທີ່ທ່ານນັ່ງໃກ້ໃນລົດເມ. ຖ້າທ່ານທັງສອງໃຊ້ WA Notify, ຄົນແປກໜ້າ ຈາກລົດເມສາມາດ ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການທີ່ອາດສຳຜັດ ແລະ ຮູ້ດຳເນີນບາດກ້າວເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້ ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຄືກັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການລ້າງມື ແລະ ໃສ່ ໜ້າກາກອານາໄມເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນຊ່ວຍຢຸດໄດ້ການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດ COVID-19, ຫາກໃຊ້ຮ່ວມກັນພວກມັນມີປະສິດຕິຜົນຫຼາຍຂື້ນ.

11.    WA Notify ໃຊ້ເວລາດົນປານໃດເພື່ອແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ອື່ນຮູ້?

ໃນເມື່ອຜູ້ໃຊ້ໃດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະສຳຜັດໄດ້ພະຍາດ COVID-19 ຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກກວດພົບວ່າຜູ້ໃຊ້ມີເຊື້ອພະຍາດ-COVID ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ນັ້ນໄດ້ປ້ອນລະຫັດຢືນຢັນຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໃນ WA Notify.

12.    ມັນເປັນໄປໄດ້ບໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຫຼາຍໆຄັ້ງຈາກ WA Notify?

ແມ່ນ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ອາດຈະໄດ້ສຳພັດແລ້ວຫຼາຍໆຄັ້ງຈະຖືກແຈ້ງເຕືອນທຸກໆທີ່ມີການສຳຜັດ ໃໝ່.

13.    ຂ້າພະເຈົ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ WA Notify ແຈ້ງເຕືອນ ແນວໃດຖ້າຂ້າພະເຈົ້າກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ COVID?

ຖ້າທ່ານກວດແລ້ວພົບວ່າຕິດເຊື້ອ ແລະ ໜ່ວຍງານດ້ານສາທາລະນະສຸກໂທຫາທ່ານ, ພວກເຂົາຈະຖາມວ່າທ່ານກຳລັງໃຊ້ WA Notify ບໍ.  ຖ້າທ່ານໃຊ້, ພວກເຂົາຈະສ້າງລະຫັດຢືນຢັນ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານປ້ອນມັນເຂົ້າໃນ WA Notify. ລະຫັດບໍ່ໄດ້ຜູກມັດກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກ ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຮູ້ວ່າໃຜຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກແອັບ ກ່ຽວກັບການສຳຜັດເມື່ອທ່ານປ້ອນລະຫັດຂອງທ່ານ. ການແຈ້ງເຕືອນຈະບໍ່ລວມເອົາຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບທ່ານ. ຫາກມີຫຼາຍຄົນທີ່ແບ່ງປັນລະຫັດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ດີຂື້ນ.

14.    ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຮັດຫຼັງຈາກເພີ່ມ WA Notify ເຂົ້າໃນໂທລະສັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?

ຕ້ອງມີການລົງມືເພີ່ມເຕີມຖ້າວາ່:

 1. ທ່ານກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ COVID-19, ຫຼື
 2. ທ່ານໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນວ່າທ່ານອາດຈະສຳພັດໄດ້.

ຖ້າທ່ານກວດແລ້ວພົບວ່າຕິດເຊື້ອ ແລະ ໜ່ວຍງານດ້ານສາທາລະນະສຸກໂທຫາທ່ານ, ພວກເຂົາຈະຖາມວ່າທ່ານກຳລັງໃຊ້ WA Notify ບໍ. ຖ້າທ່ານໃຊ້, ພວກເຂົາຈະສ້າງລະຫັດຢືນຢັນ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານປ້ອນມັນເຂົ້າໃນ WA Notify. ລະຫັດບໍ່ໄດ້ຜູກມັດກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກ ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຮູ້ວ່າໃຜຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກແອັບ ກ່ຽວກັບການສຳຜັດເມື່ອທ່ານປ້ອນລະຫັດຂອງທ່ານ. ການແຈ້ງເຕືອນຈະບໍ່ລວມເອົາຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບທ່ານ. ຫາກມີຫຼາຍຄົນທີ່ແບ່ງປັນລະຫັດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ດີຂື້ນ.

ຖ້າ WA Notify ກວດພົບວ່າທ່ານອາດຈະສຳພັດໄດ້ແລ້ວ, ການແຈ້ງເຕືອນໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານຈະແນະນຳ ທ່ານໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌ ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດຕໍ່ໄປ. ນີ້ລວມມີວິທີການ ແລະ ຈະໄປກວດຢູ່ໃສ່, ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຮັກສາຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆເພື່ອຕອບຄຳ ຖາມຂອງທ່ານ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງອ່ານ ແລະ ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳໃນເວັບໄຊທ໌ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການແຈ້ງເຕືອນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ລວມເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຢູ່ໃສ. ທຸກຢ່າງລ້ວນແຕ່ບໍ່ລະບຸຊື່.

15.    ການນຳໃຊ້ WA Notify ໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຫຼື ໃຊ້ດາຕ້າຫຼາຍບໍ?

ບໍ່. ມັນຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ດາຕ້າ ແລະ ແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Bluetooth Low Energy technology.

16.    ຂ້າພະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງເປີດໃຊ້ Bluetooth ຢູ່ WA Notify ຈື່ງໃຊ້ງານໄດ້ແມ່ນບໍ?

ແມ່ນ  WA Notify ໃຊ້ Bluetooth Low Energy, ສະນັ້ນ Bluetooth ຕ້ອງມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສະເໝີສຳລັບລະບົບເພື່ອກວດຈັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.

17.    ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເປີດໃຊ້ WA Notify ໃນໂທລະສັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າມັນຈື່ງໃຊ້ງານໄດ້ແມ່ນບໍ?

ບໍ່. WA Notify ຈະເຮັດວຽກໃນພື້ນຫລັງ.

18.    WA Notify ປ້ອງກັນບົດລາຍງານການກວດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແນວໃດ?

WA Notify ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຢືນຢັນການກວດທີ່ພົບເຊື້ອໂດຍໃຊ້ ລະຫັດການຢັ້ງຢືນທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ. ລະຫັດບໍ່ໄດ້ຖືກຜູກມັດກັບການລະບຸຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນ. ຫຼັງຈາກໃສ່ລະຫັດແລ້ວ, WA Notify ໃຫ້ສາມາດຈັບຄູ່ກັບລະຫັດແບບສຸ່ມ ຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້. ການແຈ້ງການບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ອາດຈະສຳພັດໄດ້ ຫຼື ບ່ອນທີ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອ.

19.    WA Notify ນຳໃຊ້ໄດ້ກັບໂທລະສັບສະມາດໂຟນລຸ້ນເກົ່າບໍ?

ຜູ້ໃຊ້ iPhone ສາມາດໃຊ້ WA Notify ຖ້າລະບົບປະຕິບັດການຂອງທ່ານແມ່ນ:

 • iOS ເວີຊັນ 13.7 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ (ສຳລັບ iPhone 6s, 6s Plus, SE ຫຼື ໃໝ່ກວ່ານັ້ນ)
 • iOS ເວີຊັນ 12.5 (ສຳລັບ iPhone 6, 6 plus, 5s)

ຜູ້ໃຊ້ Android ສາມາດໃຊ້ WA Notify ຖ້າໂທລະສັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານທີ່ນຳໃຊ້ Android ຮອງຮັບ Bluetooth Low Energy (ບຣູທູດໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ) ແລະ Android ເວີຊັນ 6 (API 23) ຫຼື ສູງກວ່າ.

20.    ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປີເພື່ອໃຊ້ WA Notify ບໍ?

ບໍ່. WA Notify ບໍ່ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ກວດສອບອາຍຸຂອງທ່ານ.

21.    ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ຈະໃຊ້ງານໄດ້ບໍຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຢືມໂທລະສັບໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນໃຊ້ນຳ?

ແຈ້ງການ WA Notify ບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າໃຜກຳລັງໃຊ້ໂທລະສັບຢູ່ໃນເວລາ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອ. ຖ້າທ່ານຢືມໂທລະສັບ, ທຸກໆຄົນທີ່ໃຊ້ໂທລະສັບຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງໜ່ວຍງານ ສາທາລະນະສຸກ WA Notify ບົ່ງບອກວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຳພັດໄດ້ພະຍາດ COVID-19.

22.    WA Notify ໃຊ້ງານໄດ້ກັບອຸປະກອນເຊັ່ນ: iPad ຫຼື ໂມງລຸ່ນທີ່ທັນສະໄໝ?

ບໍ່. ປະກອບການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ ໄດ້ຖືກອອກແບບສະເພາະສຳ ລັບໂທລະສັບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໄດ້ກັບ iPad ຫຼື ແທັບເລັດ.

23.    ເປັນຫຍັງ Washington ຈຶ່ງເລືອກເອົາວິທີແກ້ໄຂນີ້?

ລັດ Washington ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຕິດຕາມກວດກາຂອງລັດ, ລວມທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ເສລີພາບດ້ານພົນລະເຮືອນ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຫຼາຍຊຸມຊົນ, ເພື່ອທົບທວນແນວທາງແກ້ໄຂຂອງ Apple/Google. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ແນະນຳໃຫ້ມີການຮັບຮອງເອົາໂດຍອີງໃສ່ຮູບແບບທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນໄດ້ດີ ແລະ ລັດອື່ນໆນຳໃຊ້ໄດ້ນຳ.

24.    ລັດ Washington ກຳລັງເຮັດຫຍັງໃນການເຂົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຢີນີ້ສຳ ລັບຄົນທີ່ບໍ່ມີໂທລະສັບມືຖື?

WA Notify ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງມືດຽວທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເທົ່ານັ້ນ. ການຕິດຕາມການຢູ່ໃກ້ກັບ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມອື່ນໆໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ທຸກໆຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ Washington, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາ ບໍ່ມີໂທລະສັບ ສະມາດໂຟນ. ການໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ, ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ການຈຳກັດຂະ ໜາດຂອງການເຕົ້າໂຮມ ແມ່ນວິທີອື່ນທີ່ທຸກຄົນສາມາດຊ່ວຍຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19.

25.    ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນຂອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ WA Notify (WA ແຈ້ງເຕືອນ) ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານດູແລສຸຂະພາບສາທາລະນະ. ຍ້ອນຫຍັງ?

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ (Department of Health, DOH) ຂອງລັດວໍຊິງຕັນ ຕ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າ WA Notify ເຮັດວຽກໄດ້ດີປານໃດດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ຈຶ່ງສາມາດປັບປຸງເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວ. ຖ້າທ່ານເຫັນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງ WA Notify ທ່ານ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຍັງຖືກປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຖືກເກັບກຳ ຫຼື ແບ່ງປັນ ແລະ ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະລະບຸຕົວທ່ານ. ມີພຽງແຕ່ DOH ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນນີ້ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບລັດເທົ່ານັ້ນ.

26.    ຖ້າຜູ້ໃຊ້ WA Notify ເຫັນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ, ມີຫຍັງແດ່ຈະຖືກເກັບກຳ?

ຖ້າທ່ານເຫັນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຍັງຖືກປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຖືກເກັບກຳ ຫຼື ແບ່ງປັນດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີທາງທີ່ຈະລະບຸຕົວທ່ານ. ພຽງແຕ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງລັດວໍຊິງຕັນເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນລະດັບລັດນີ້ ເຊິ່ງຈະປະກອບມີ:

 • ຈຳນວນຄົນເຫັນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາຈາກ WA Notify. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນເປັນຕົວແທນຂອງຕົວຢ່າງຂອງພວກເຮົາແນວໃດ.
 • ຈຳນວນການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການສຳຜັດທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍຜູ້ໃຊ້ WA Notify. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນແນວໂນ້ມໃນການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດ COVID-19.
 • ຈຳນວນຄົນທີ່ກົດປຸ່ມແຈ້ງເຕືອນການສຳຜັດ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນຫາໄດ້ວ່າຜູ້ຄົນມີຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະພິຈາລະນາ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງສາທາລະນະແນວໃດ. 
 • ຈຳນວນຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄົນທີ່ກວດພົບວ່າຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກ, ແຕ່ວ່າບໍ່ໃກ້ພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ເປັນເວລາດົນພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ກ່ຽວກັບການສຳຜັດ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາລະນາເຖິງສູດການຄິດໄລ່ທີ່ກຳນົດການສຳພັດໄດ້ໃນ WA Notify ວ່າຄວນຈະຖືກປັບປ່ຽນ ຫຼື ບໍ່. 

27.    ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເປີດໃຊ້ WA Notify ໃນ iPhone ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເປີດ ຫຼື ປິດ Availability Alerts (ການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີ)? 

ປິດກໍ່ໄດ້, ແນະນຳໃຫ້ເປີດຖ້າທ່ານເດີນທາງອອກນອກລັດ Washington ໃນຊ່ວງເວລາອັນສົມຄວນ. ເມື່ອ Availability Alerts ເປີດໄວ້, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອທ່ານເດີນທາງໄປຫາສະຖານທີ່ທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີແຈ້ງເຕືອນການສຳຜັດນອກເໜືອຈາກ WA Notify.. ຜູ້ໃຊ້ iPhone ສາມາດເພີ່ມຫຼາຍຂົງເຂດແຕ່ວ່າສາມາດກຳນົດຂົງເຂດໜຶ່ງ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ທ່ານ ບໍ່ ຈຳເປັນຕ້ອງລົບຂົງເຂດອອກເພື່ອເປີດໃຊ້ຂົງເຂດໃໝ່. ຜູ້ໃຊ້ Android ຍັງສາມາດຕິດຕັ້ງໂປແກຼມແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການສຳ ຜັດເຊັ່ນ WA Notify ຈາກຫຼາຍລັດແຕ່ວ່າມີພຽງແຕ່ເຕັກໂນໂລຢີດຽວທີ່ໃຊ້ກັບເຕັກໂນໂລຢີ WA Notify ຖືກກຳນົດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.

28.    ຍ້ອນຫຍັງມັນເບິ່ງຄືວ່າ WA Notify ກຳລັງໃຊ້ແບັດເຕີຣີຫຼາຍແທ້?

ທີ່ຈິງແລ້ວມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ. ການໃຊ້ແບດເຕີຣີໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນເປີເຊັນຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ໃຊ້ໃນແຕ່ລະມື້ປະກອບມີແອັບເຊັ່ນ WA Notify. ແອັບສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼອດຄືນ. WA Notify ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຄືກັນ, ແຕ່ມັນກວດເບິ່ງລະຫັດແບບສຸ່ມທຸກໆ ສອງສາມຊົ່ວໂມງສຳລັບການຈັບຄູ່ກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເປັນບວກດັ່ງນັ້ນມັນສາມາດແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດສຳພັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າບໍ່ມີແອັບອື່ນກຳລັງເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ທ່ານນອນ, WA Notify ຈະເປັນຕົວແທນໃຊ້ເປີເຊັນສູງຂອງແບດເຕີຣີທີ່ໃຊ້ ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ. ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ WA Notify ກຳລັງໃຊ້ແບັດເຕີຣີຫຼາຍ ພຽງແຕ່ເປັນເປີເຊັນສູງຂອງຈຳນວນແບັດເຕີຣີທີ່ຖືກໃຊ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ. 

29.    ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກສຳລັບແອັບ WA Notify ສຳລັບໂທລະສັບນຳໃຊ້ Android ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. Google ໄດ້ຕັ້ງອີເມວສຳລັບຜູ້ທີ່ມີປັນຫາກ່ຽວກັບເຄື່ອງເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ. ອີເມວ exposure-notifications-api-support@google.com

30.    ລັດ Washington ໄດ້ເປີດ WA Notify ເປັນ 29 ພາສາ, ຍ້ອນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເຫັນມັນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະເປນໃນ Google Play store ເທົ່ານັ້ນ?

WA Notify ດຳເນີນງານໂດຍອີງໃສ່ພາສາທີ່ກຳ ນົດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນໂທລະສັບຂອງຜູ້ໃຊ້. WA Notify ມີພຽງແຕ່ລຸ່ນດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າມີການແຈ້ງເຕືອນ ກ່ຽວກັບການສຳຜັດໄດ້, ຕົວຢ່າງ ຈະປາກົດເປັນພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ສຳລັບ 29 ພາສາທີ່ລັດ Washington ໄດ້ນຳໃຊ້. 

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ້າງງານ & ທຸລະກິດ

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ

ຖ້າທ່ານເສຍວຽກຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະມີເງື່ອນໄຂ ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ. ຖ້າທ່ານ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ວິທີໃນການຕື່ມຂໍ້ມູນຂໍຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ, ທ່ານສາມາດ ໂທຫາເບີ 1-800-318-6022. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕອບ, ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແປພາສາ.

ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ

ການແຜ່ລະບາດເຊື້ອໂຄໂຣນາໄວຣັສແມ່ນມີຜົນຕໍ່ກັບລູກຈ້າງ ແລະ ນາຍຈ້າງໃນລັດພວກເຮົາ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຈ້າງມີຄວາມປອດໄພ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງໄດ້:

 • ສຶກສາລູກຈ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບສັນຍານ ແລະ ອາການຂອງໂຄວິດ 19 ເປັນພາສາທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ.
 • ປະຕິບັດແຜນຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ.
 • ດໍາເນີນການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອເປັນປະຈໍາ.
 • ຮັບປະກັນການລ້າງມືເປັນປະຈໍາ ແລະ ເໝາະສົມ.
 • ຮັບປະກັນວ່າ ໃຫ້ລູກຈ້າງທີ່ເຈັບປ່ວຍໄດ້ພັກຢູ່ທີ່ບ້ານ.

ຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການລາປ່ວຍແບບໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, ການຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງ ແລະ ຂໍ້ສະຫຼຸບ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແມ່ນມີໃຫ້ຢູ່ທີ່ Department of Labor & Industries ເປັນຫຼາຍພາສາ.

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ກັງວົນ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາຍືນຄໍາຮ້ອງຮຽນ ໂດຍການໂທຫາ Department of Labor & Industries ໂດຍກົງໄດ້ ທີ່ໝາຍເລກ 800-423-7233. ຈະມີ ການບໍລິການແປປາກເປົ່າຜ່ານທາງໂທລະສັບ.

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ແລະ ລູກຈ້າງຂອງທ່ານ ໃນຊ່ວງໂຄວິດ 19, ທ່ານສາມາດໂທ ຫາພະແນກປະກັນການຈ້າງງານ ໄດ້ທີ່ໝາຍເລກ 855-829-9243.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ

ທ່ານອາດຈະມີເງື່ອນໄຂປະກັນສຸຂະພາບຟຣີ ຫລື ລາຄາຕໍ່າ. ໂທຫາ Health Care Authority ທີ່ໝາຍເລກ 1-855-923-4633. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕອບ, ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແປພາສາ.

ໂຄງການຄອບຄຸມ Alien Emergency Medical (AEM) ແມ່ນໂຄງການສໍາລັບບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ມີເຫດສຸກ ເສີນທາງການແພດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງການເປັນພົນລະເມືອງ ຫລື ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຫລື ເປັນບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ກໍານົດ 5 ປີ.

ເບີຮອດລາຍ Help Me Grow ລັດວໍຊິງຕັນ ຕາມໝາຍເລກ 1-800-322-2588 ສາມາດກໍານົດໂຄງການ ແລະ ບໍລິການສຸຂະພາບຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານຂໍສະໝັກເຂົ້າໂຄງການ. ນີ້ຈະລວມມີ:

 • WIC (ໂຄງການໂພສະນາການເດັກ, ເດັກແດງ & ແມ່ຍິງ)
 • ໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບ ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່, ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກ
 • ການຄວບຄຸມການເກີດ ຜ່ານໂຄງການເກັບຄ່າ
 • ຄຣີນິກວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ສຸຂະພາບ
 • ເຄື່ອງອຸປະກອນຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ການຊ່ວຍປ້ອນນົມລູກ
 • ເຂົາເຈົ້າຍັງມີໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານອາຫານຕ່າງໆ.
ຂໍ້ມູນການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຜູ້ລີ້ໄພ

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວອົບພະຍົບເຂົ້າໃຈເຖິງຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຂໍ້ກັງວົນກ່ຽວກັບຊາວອົບພະຍົບ. ສິ່ງສໍາ ຄັນອື່ນໆບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງຮູ້:

 • ໂຮງໝໍ ແລະ ຄຣີນິກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແຊສະຖານະການເປັນພົນລະເມືອງ ຫລື ການຍ້າຍ ຖິ່ນຖານ ກັບ ICE.
 • ການກວດຫາພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ເຂົ້າເຖິງການກຸສົນ ຫລື ການຮັກສາທາງການແພດຫລຸດລາຄາ ຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ ໃນການຂໍບັດຂຽວ ຫລື ການເປັນພົນລະເມືອງ.
 • ທ່ານຕ້ອງການເລກປະກັນສັງຄົມທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຂໍຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ. ຖ້າທ່ານ ຕ້ອງການລົມກັບໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ, ໃຫ້ໂທຫາໝ າຍເລກ 1-800-318-6022.
 • ຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ ຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນການຂໍ ເອົາບັດຂຽວ ຫລື ພົນລະເມືອງ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຄ່າສາທາລະນະ.
 • ທ່ານອາດຈະມີເງື່ອນໄຂ ສໍາລັບໂຄງການພັກທາງການແພດ ແລະ ພັກເພື່ອຄອບຄົວລັດວໍຊິງຕັນ ເພື່ອດູແລໃຫ້ຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ມີອາການເຈັບປ່ວຍພະຍາດໂຄວິດ 19 ຫລື ດູແລຕົວທ່ານເອງ ຖ້າທ່ານ ເຈັບປ່ວຍດ້ວຍເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການເລກປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດ ດັ່ງກ່າວນີ້. ESD ຈະຍອມຮັບເອົາເອກະສານປະເພດອື່ນໆຫລາຍເອກະສານ.
 • ຖ້າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ກຳລັງຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ການສະໝັກຂໍເງິນກູ້ສຸກເສີນຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງລັດຖະບານກາງ (Federal Small Business Administration) ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນການໄດ້ຮັບບັດຢູ່ອາໄສ ຫຼື ສັນຊາດ.

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ແນະນຳວ່າ ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງທ່ານ ຫຼື ສະຖານະຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ທະນາຍຄວາມສຳລັບຊາວອົບພະຍົບ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງຄົນອົບພະຍົບ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ Department of Justice (DOJ). ທ່ານອາດຈະສາມາດຊອກຫາທະນາຍຄວາມໄດ້ຜ່ານສະມາຄົມທະນາຍຄວາມສຳລັບຊາວອົບພະຍົບຂອງອາເມລິກາ ຫຼື ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງອົງກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ DOJ.

ORIA ມີໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ລີ້ໄພ ແລະ ຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານ ດ້ວຍ:

 • ການຊອກຫາວຽກ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມວຽກ.
 • ການຊ່ວຍເຫລືອການຍ້າຍຖິ່ນຖານ.
 • ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາເຍົາວະຊົນ.
 • ການຊ່່ວຍຜູ້ລີ້ໃພທີ່ເປັນຜູ້ເຖົ້າ, ເດັກ, ນັກຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ໂຄງການປົກກະຕິ ຍັງເປີດແບບທາງໄກ ໃນຊ່ວງໂຄວິດ 19. ຫ້ອງການມີບໍລິການໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານຂໍສະໝັກວຽກ ຫລື ຫວ່າງງານ, ຊ່ວຍການສຶກສາຂອງທ່ານ ແລະ ໃຫ້ທ່ານມີທີ່ພັກ. ມາດຖານ ການຊ່ວຍເຫລືອທາງການແພດແກ່ຜູ້ລີ້ໄພ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອເງິນສົດແກ່ຜູ້ລີ້ໄພ ແມ່ນຈະ ຖືກຂະຫຍາຍໄປຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020.
 • ສໍາລັບບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໂທຫາໝາຍເລກ 360-890-0691.

ສໍາລັບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສິດຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ເອົາການຊ່ວຍເຫລືອ ສົ່ງຕົວພີ່ນ້ອງ/ໝູ່ເພື່ອນ ຜູ້ທີ່ຖືກກັກຕົວ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ ເບີຮອດລາຍເຄືອຂ່າຍຄວາມສາມັກຄີຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານວໍໍໍ ຊິງຕັນ ທີ່ໝາຍເລກ 1-844-724-3737. ຈະມີການແປປາກເປົ່າຜ່ານທາງໂທລະສັບ.

ສຸຂະພາບດ້ານອາລົມ ແລະ ຈິດໃຈ

ນີ້ສາມາດເປັນເວລາທີ່ກົດດັນ. ເປັນສິ່ງປົກກະຕິທີ່ວ່າ ທ່ານ ຫລື ຄົນຮັກຂອງທ່ານ ອາດຈະຮູ້ສຶກກັງວົນ, ໂສກເສົ້າ, ຢ້ານ ຫລື ອາລົມເສຍ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ຕົວຄົນດຽວ. ທາງທີ່ດີແມ່ນໃຫ້ຊອກຫາ ແລະ ຂໍການຊ່ວຍເຫລືອ.

ທຸກຄົນປະຕິບັດຕ່າງກັນ ຕໍ່ກັບສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ກົດດັນ. ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ແມ່ນດູແລຕົວທ່ານເອງ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ທ່ານສາມາດ.

ສິ່ງໃດທີ່ຊ່ວຍທ່ານ ຮັບມືກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນຊ່ວງທ້າທາຍເຊັ່ນນີ້? ທ່ານໄດ້ໄປຫາ ແລະ ຕິດຕໍ່ຄືນກັບ ເພື່ອນຝູງ ແລະ ຄອບຄົວບໍ່? ບາງທີ່ ຫາຍໃຈເລິກເລິກ ແລະ ຍຽດກາຍ, ອອກກໍາລັງກາຍ ຫລື ນອກຫລັບ ຝັນດີ? ການໃຊ້ເວລາ ເພື່ອດູແລຕົວທ່ານເອງ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນສຸດ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ ອາດຈະຄົ້ນຫາຕົວເອງ ສາມາດຊ່ວຍຫລຸດຄວາມກົດດັນໄດ້.

ໂທຫາ Washington Listens ທີ່ໝາຍເລກ 1-833-681-0211. ຈະມີການບໍລິການແປປາກເປົ່າຜ່ານ ທາງໂທລະສັບ. ເພື່ອຕອບກັບການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ 19, ລັດວໍຊິງຕັນ ຈະດໍາເນີນໂຄງການ ຊ່ວຍເຫລືອ ເອີ້ນວ່າ ໂຄງການ Washington Listens. ຄົນທີ່ໃຊ້ບໍລິການໂຄງການ Washington Listens ຈະຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອຈັດການກັບຄວາມຄຽດທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ 19. ໂຄງການ Washington Listens ຈະມີໃຫ້ແກ່ໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ໃນລັດວໍຊິງຕັນ ເພື່ອລົມ ກັບຊ່ຽວຊານການຊ່ວຍເຫລືອ. ຜູ້ໂທຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ພົວພັນກັບແຫລ່ງຂໍ້ມູນຊຸມຊົນ ໃນເຂດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂຄງການຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່.

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນວິກິດ ແລະ ຕ້ອງການລົມກັບໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ມີສອງສາມທາງເລືອກ.

 • Disaster Distress Helpline ແມ່ນຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນຊ່ວງວິກິດການແບບທັນທີ່ ສໍາລັບຄົນ ຜູ້ທີ່ກໍາລັງປະສົບບັນຫາຄວາມກົດດັນ ທາງອາລົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຫລື ຈາກມືມະນຸດ ແມ່ນ ໃຫ້ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-985-5990. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕອບ, ເວົ້າພາສາຂອງ ທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແປພາສາ. ສາຍຊ່ວຍເຫລືອແມ່ນມີຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ທຸກວັນ.
 • Crisis Connections ແມ່ນມີສາຍໂທເລື່ອງວິກິດການ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ທັນທີ່ແກ່ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໃນວິກິດດ້ານອາລົມ. ໂຄງການຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດມົນທົນ King. ຈະມີການແປປາກເປົ່າ. ໂທຫາໝາຍເລກ 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifeline ຈະໃຫ້ແຫລ່ງຂໍ້ມູນດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ວິກິການ ສໍາລັບຄົນທີ່ຄິດຂ້າຕົວຕາຍ. ຄົນຮັກຍັງສາມາດໂທຫາສາຍຊ່ວຍຊີວິດ ເພື່ອເອົາແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ຊ່ວຍຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນຝູງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້. ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-273-8255. ເບີຮອດລາຍນີ້ ແມ່ນມີຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ. ຍັງມີສາຍຊ່ວຍເຫລືອສະເພາະແກ່ທະຫານ. ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-273-8255 ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ກົດ 1. ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຫູໜວກ ຫລື ບັນຫາດ້ານການໄດ້ຍິນ, ໃຫ້ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-799-4889.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນດ້ານອາຫານ

ຖ້າທ່ານມີລູກອາຍຸ 18 ປີ ຫລື ຕໍ່າກວ່ານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮັບເອົາອາຫານໄດ້ຟຣີຈາກໂຮງຮຽນ. ຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ພິການ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຫລັກສູດການສຶກສາ ຍັງສາມາດມີເງື່ອນໄຂກິນອາຫານຢູ່ໂຮງຮຽນໄດ້. ໃນຫລາຍ ກໍລະນີ, ອາຫານເຫລົ່ານີ້ ຈະຖືກນໍາສົ່ງ ຫລື ຫວ່າງໄວ້ໃນຈຸດຂອງໂຮງຮຽນ ເຊັ່ນ: ປ້າຍລົດເມ. ຕິດຕໍ່ຫາ ເມືອງໂຮງຮຽນ ເພື່ອຊອກຫາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ອາຫານຟຣີຫລືບໍ່.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຖືພາ, ແມ່ໃໝ່ ແລະ ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ, ທ່ານອາດຈະສາມາດໄດ້ອາຫານ ຜ່ານໂຄງການເດັກ, ເດັກແດງ ແລະ ແມ່ຍິງຂອງ Department of Health. ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານພາສາ, ໂທຫາໝາຍເລກ 1-866-632-9992.

ທະນາຄານອາຫານ ອາດຈະປ່ຽນຊົ່ວໂມງ ຫລື ອາດຈະປິດໃຫ້ເຂົ້າມາເອົາ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການ ອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງໂຄວິດ 19. ກະລຸນາ ໂທຫາໄປເອົາ. Northwest Harvest ແມ່ນເຄືອຂ່າຍ ທະນາຄານອາຫານທົ່ວລັດ. ພິມຊື່ເມືອງຂອງທ່ານ ໃນກ໋ອງດ້ານຊ້າຍຂອງກ໋ອງສີຂຽວ ເທິ່ງເວັບໄຊນີ້.

ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນລັດວໍຊິງຕັນຕາເວັນອອກ ທ່ານສາມາດຊອກຫາທະນາຄານອາຫານໄດ້ທີ່ Second Harvest. ເລືອກເຂດມົນທົນຂອງທ່ານ ໃນເວັບໄຊນີ້ ສໍາລັບລາຍການທະນາຄານອາຫານ ໃນເຂດຂອງທ່ານ.

ບັດເງິນສົງເຄາະດ້ານອາຫານພື້ນຖານ

ບັດເງິນສົງເຄາະດ້ານອາຫານພື້ນຖານ (EBT) ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຊື້ອາຫານ ແລະ ມີໃຫ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍ. ພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ສາມາດສະໝັກຂໍເງິນສົງເຄາະນີ້ຢູ່ໃນ ໜ້າອາຫານພື້ນຖານ ໃນເວັບໄຊຂອງພະແນກ ບໍລິການສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບ (Department of Social and Health Services, DSHS) ແຫ່ງກຸງວໍຊິງຕັນ.

ໝາຍເຫດ: ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ໂຈະຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກທີ່ນຳໃຊ້ກັບບຸກຄົນທີ່ບັນລຸນິຕິພາວະແລ້ວບາງຄົນໃນຊ່ວງເກີດວິກິດການນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັດຖະບານສະຫະລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຕ້ອງເປັນພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບເງິນສົງເຄາະນີ້.

ບັດໃນຮູບບແບບເດບິດດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນມີໄວ້ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງຈຳນວນຫຼາຍຄົນ ທີ່ບັນລຸໄດ້ຕາມທຸກຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການອື່ນໆ. ທ່ານສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍເອົາເງິນສົງເຄາະນີ້ກັບ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານປະຈຳລັດ ຂອງ DSHS (ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ສໍາລັບຄອບຄົວ

ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບຄອບຄົວທັງໝົດ. ມີບາງເຄັບລັບກ່ຽວກັບວິທີການຮັບມືກັບ ສະພາບການແບບນີ້ ກັບລູກໆຂອງທ່ານ:

ປຶກສາກັບຄອບຄົວໃນສະຖານທີ່ສະດວກ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຖາມຄໍາຖາມ. ພິຈາລະນາ ການສົນທະນາແບບແຍກ ກັບເດັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຊ້ພາສາທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ກ່າວເຖິງຄວາມຍ້ານ ຫລື ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ຂໍ້ມູນ, ຫລຸດຜ່ອນການເປີດຮັບສື່ ຫລື ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ອາດຈະ ສ້າງຄວາມຢ້ານກົວ ຫລື ຄວາມກົນລາຫົນ. ລະວັງເປັນພິເສດວ່າ (ແລະ ຈໍາກັດ) ການຄອບຄຸມຂອງສື່ສັງຄົມ ຫລື ສັງຄົມອອນລາຍຫລາຍປານໃດ ທີ່ລູກຂອງທ່ານໄດ້ເປີດຮັບ ກ່ຽບກັານລະບາດໃນຄັ້ງນີ້.

ແນ່ໃສ່ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ ໂດຍຄໍາຖາມທີ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈສະຖານະການໃນປະຈຸບັນ.

 • ລົມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກວດເບິ່ງເຂົາເຈົ້າ.
 • ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ຜ່ານກິດຈະກໍາການແຕ້ມຮູບ ຫລື ອື່ນໆ.
 • ຊີ້ແຈງຂໍ້ມູນທີ່ບິດເບືອນ ຫລື ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ໄວຣັສໄດ້ແພ່ເຊື້ອ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພະຍາດ ທາງເດີນຫາຍໃຈທັງໝົດ ທີ່ແມ່ນເຊື້ອໂນເວວ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ທີ່ສາມາດເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເກີດ ພະຍາດໂຄວິດ 19.
 • ໃຫ້ຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ຄວາມອົດທົນເພີ່ມເລັກນ້ອຍ.
 • ກວດຄືນເດັກນ້ອຍຂອງທ່ານ ຢ່າງປົກກະຕິ ຫລື ເມື່ອສະຖານະການມີການປ່ຽນແປງ.
 • ເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງເວລາຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ສອດຄ່ອງກັນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງໂມງນອນ, ໂມງອາຫານ ແລະ ອອກກໍາລັງກາຍ.
 • ໃຫ້ມີເວລາເຮັດສິ່ງຕ່າງໆຢູ່ທີ່ບ້ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ໃນສະຖານະ ການທີ່ກົດດັນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການອ່ານໜັງສື, ເບິ່ງໜັງ, ຟັງເພັງ, ຫລີ້ນເກມ, ອອກກໍາລັງກາຍ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງສາດສະໜາ (ການສວດມົນ, ການເຂົ້າຮ່ວມບໍລິການທາງອິນເຕີເນັດ).
 • ຮູ້ໄວ້ວ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກ ເຊັ່ນ: ການຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ຄວາມເບື່ອນາຍ, ຄວາມຍ້ານຕິດຕໍ່ພະຍາດ, ຄວາມກັງວົນ, ຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມໂກລາຫົນ ແມ່ນປະຕິກິລິຍາປົກກະຕິ ຕໍ່ກັບສະຖານະການທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ເຊັ່ນ: ການແຜ່ລະບາດ.
 • ຊ່ວຍຄອບຄົວຂອງທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ມ່ວນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ສອດຄ່ອງກັບຄຸນຄ່າວັດທະນາທໍາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)