ਕੋਵਿਡ-19 (ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) – ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ

COVID-19 ਹਾਟਲਾਈਨ: ਵਰਕਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ COVID-19 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-525-0127 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ # ਦਬਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਟਲਾਈਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘੰਟੇ Department of Health’s ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ COVID -19 ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।

ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਰਾਜ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ, RCW 42.56 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਮਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਟਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ COVID-19 ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।

ਵਰਤਮਾਨ ਅੱਪਡੇਟ

ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, COVID-19 ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ:

ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾ, ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਗਾਹਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 1-888-333-9882 ਜਾਂ consumer@utc.wa.gov

ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ

ਗਵਰਨਰ Jay Inslee ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤੱਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫ਼ੁੱਟ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਦੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੋ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਚਰਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਸਟੇਟਸ ਵੈੱਬਪੇਜ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ’ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਹ ਹਨ:

 • ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਈਂਧਣ ਭਰਵਾਉਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣਾ।
 • ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
 • ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਟੇਕਆਉਟ ਲੈਣਾ। ਚਰਣ 2 ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਮਿਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭੋਜਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
 • ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣਾ, ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੀਟਰ (ਛੇ ਫ਼ੁੱਟ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ COVID-19 ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ।
 • ਮੱਛੀ ਫੜਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਜਨਤੱਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਚਰਣ 2 ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਪਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
WA Notify ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਐਪ
Image
WA NOTIFY ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

Washington Exposure Notifications (ਜਿਸ ਨੂੰ WA Notify (WA ਨੋਟੀਫਾਈ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।  ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ WA Notify ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਤਰਤੀਬੇ, ਅਨਾਮ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ- ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ WA Notify ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ Bluetooth Low Energy (ਬਲੂਟੁੱਥ ਲੋ ਐਨਰਜੀ) (BLE) ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ WA Notify ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਾਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

iPhone (ਆਈਫੋਨ) 'ਤੇ, ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਪੋਜ਼ਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ:

 • ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ
 • ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੌਲ ਡਾਉਨ ਕਰੋ
 • "ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
 • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੁਣੋ
 • ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚੁਣੋ

ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ 'ਤੇ:

ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ FAQ

1.    ਕੀ ਮੈਨੂੰ WA Notify ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?

ਹਾਂ। WA Notify ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇੜਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2.    ਕੀ WA Notify ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਐਪ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। WA Notify ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ “ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ” ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਐਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ।

3.    “ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ” ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ WA Notify ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ CDC (ਸੀਡੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4.    ਜੇਕਰ WA Notify ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ/ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ WA Notify ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਆਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ। ਵੈੱਬਸੀਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

5.    ਮੇਰੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

WA Notify ਗੂਗਲ ਐਪਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਕਦੇ ਵੀ ਗੂਗਲ, ਐਪਲ, Washington State Department of Health (DOH, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ), ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, WA Exposure Notifications ਨਿੱਜਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ।

6.    ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ/ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ?

ਨਹੀਂ। WA Notify ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।

7.    ਕੀ ਮੈਨੂੰ WA Notify ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ?

ਨਹੀਂ। WA Notify ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

8.    WA Notify ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?

ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਓਨਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ WA Notify ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਛੋਟੇ ਰੱਖਣ ਵਾਂਗ, WA Notify ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।

9.    ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ WA Notify ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਐਪਲ/ਗੂਗਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਤਾ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

10.    ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ WA Notify ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। WA Notify ਅਗਿਆਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਹਾਲੀਆ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨਜਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ WA Notify ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿਚਲੇ ਅਨਜਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ     ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਹਰੇਕ ਮਦਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।

11.    WA Notify ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਉਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ WA Notify ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

12.    ਕੀ WA Notify ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਉਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

13.    ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ/ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ WA Notify ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WA Notify ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ WA Notify ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੇਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਨੇਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

14.    WA Notify ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਵਾਧੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ:

 1. ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ
 2. ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WA Notify ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ WA Notify ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੇਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਨੇਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ WA Notify ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਆਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ। ਵੈੱਬਸੀਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਤ ਹੈ।

15.    ਕੀ WA Notify ਮੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ?

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Bluetooth Low Energy ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੇਗੀ।

16.    ਕੀ ਮੈਨੂੰ WA Notify ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਹਾਂ। WA Notify Bluetooth Low Energy ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇ।

17.    ਕੀ ਮੈਨੂੰ WA Notify ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਨਹੀਂ। WA Notify ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

18.    WA Notify ਝੂਠੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ?

WA Notify ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ। ਕੋਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਡ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, WA Notify ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ।

19.    ਕੀ WA Notify ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ WA Notify ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ:

 • iOS ਸੰਸਕਰਨ 13.7 ਜਾਂ ਨਵੇਂ (ਆਈਫੋਨ 6s, 6s ਪਲੱਸ, SE ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਲਈ)
 • iOS ਸੰਸਕਰਨ 12.5 (iPhone 6, 6 plus, 5s ਲਈ)

ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾ WA Notify ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Bluetooth Low Energy ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸੰਸਕਰਨ 6 (ਏਪੀਆਈ 23) ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

20.    WA Notify ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। WA Notify ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ।

21.    ਕੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

WA Notify ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਭਵ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ WA Notify ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਭਵ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

22.    ਕੀ WA Notify iPads ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਘੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ iPads ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।

23.    ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਐਪਲ/ਗੂਗਲ ਹੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਦੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਠੋਸ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

24.    ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

WA Notify ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

25.    ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੇਰੇ WA Notify ਡੇਟਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Department of  Health, DOH) ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ WA Notify ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WA Notify ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਿਰਫ DOH ਹੀ ਇਸ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ।

26.    ਜੇ WA Notify ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ:

 • ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ WA Notify ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ।
 • WA Notify ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਐਕਸਪੋਜਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। 
 • ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਜਿਸਦਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਪਾਜੀਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜਰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜੋ WA Notify ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

27.    ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਤੇ WA Notify ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ "ਉਪਲਬਧਤਾ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ" ਟੌਗਲ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਬੰਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਲੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ WA Notify ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾ WA Notify ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ WA Notify ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

28.    ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ WA Notify ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ WA Notify ਜਿਹੇ ਐਪ ਸਮੇਤ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਟਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਪਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ। WA Notify ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਜੀਟਿਵ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਤ ਐਕਸਪੋਜਰਾਂ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, WA Notify ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ WA Notify ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੈਟਰੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

29.    ਕੀ ਮੈਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨਾਂ ਲਈ WA Notify ਐਪ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। Google ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸੈਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। Email exposure-notifications-api-support@google.com

30.    ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ WA Notify ਨੂੰ 29 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ Google ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ?

WA Notify ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਡਿਫੌਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ WA Notify ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਪ-ਅਪਸ - ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ - ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 29 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਾਧਨ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1-800-318-6022 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:

 • ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ, ਜਿਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
 • ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੋ।
 • ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ।
 • ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।

ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ Department of Labor & Industries ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਸਥਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Department of Labor & Industries ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 800-423-7233 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ਼ੋਨ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 855-829-9243 ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੰਸਾਧਨ

ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। Health Care Authority ਨੂੰ 1-855-923-4633 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ।

Alien Emergency Medical (AEM) ਕਵਰੇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਆਵਰਜਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

Help Me Grow ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹਾਟਲਾਇਨ 1-800-322-2588 ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:

 • ਡਬਲਯੂਆਈਸੀ (ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪੋਸਣ ਪਰੋਗਰਾਮ)
 • ਬੱਚੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ
 • ਟੇਕ ਚਾਰਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ
 • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਕਲੀਨਿਕ
 • ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
 • ਸਤਣਪਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ।
ਆਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) COVID-19 ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ:

 • ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਆਵਾਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ICE ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
 • ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1-800-318-6022 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਪੇਡ ਫੈਮਲੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ESD ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐੱਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਸਨੀਕ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ Department of Justice (DOJ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੇਰਿਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੌਇਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ DOJ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

OIRA ਕੋਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਨ:

 • ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ।
 • ਆਵਰਜਣ ਸਮਰਥਨ।
 • ਯੁਵਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ
 • ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੱਢੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।
 • ਨੇਮੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਾਲ ਕਰੋ 360-890-0691

ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੇਫਰਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ1-844-724-3737 ਉੱਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਏਕਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਾਟ ਲਾਇਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ਼ੋਨ ਵਿਆਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ

ਇਹ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਚਿੰਤਤ, ਉਦਾਸ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗ਼ੁੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।

ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਔਖੀ ਪਰੀਸਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ।

ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੁੱਝ ਕਸਰਤ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ? ਆਤਮ-ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1-833-681-0211 ਉੱਤੇ Washington Listens ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਫ਼ੋਨ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ Washington Listens ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋ ਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। Washington Listens ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪਰ ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Washington Listens ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਸਾਧਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਗੁਮਨਾਮ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵਿਕਲਪ ਹੋ।

 • Disaster Distress Helpline ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਸੰਕਟ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ-ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਜਾਸਟਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-985-5990। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ। ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਹਰ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
 • Crisis Connections 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਕਟ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ King ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-866-427-4747 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • National Suicide Prevention Lifeline ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਫ਼ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1-800-273-8255 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਾਟਲਾਇਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 7 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਲਾਇਨ ਹੈ। 1-800-273-8255 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ 1-800-799-4889 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪਰਜਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਾਂਗ ਬਾਲਗ ਜੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਵੰਡਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫ਼-ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੋ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ Department of Health’s ਵਿਮਨ, ਇਨਫੈਂਟ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ WIC ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 1-866-632-9992 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਖਾਦਿਅ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਘੰਟੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਕ-ਇਨ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। Northwest Harvest ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ Second Harvest। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਬੇਸਿਕ ਫੂਡ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਕਾਰਡਸ

ਬੇਸਿਕ ਫੂਡ ਬੈਨੇਫਿਟਸ (EBT) ਕਾਰਡਸ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ Department of Social and Health Services (DSHS) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਫੂਡ ਪੇਜ ’ਤੇ ਇਸ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ: ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬਾਲਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੋ।

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਡੈਬਿਟ-ਸਟਾਈਲ ਕਾਰਡਸ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਡਸ ਵਾਂਗ, ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ DSHS ਸਟੇਟ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ

ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਬੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਪਾਅ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਇੱਕ ਅਰਾਮਦੇਹ ਜਗਾ ਉਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਡਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਕਣ ਲਈ ਊਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੇਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜੋ ਡਰ ਜਾਂ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਵਧਾਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਾਗਰੁਕ ਰਹੋ (ਅਤੇ ਸੀਮਾ) ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਆਦਰ ਯੋਗ ਕਰੋ।
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।
 • ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਵਧੇਰੇ ਸਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਚੋ।
 • ਬਿਸਤਰਾ, ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ।
 • ਘਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਦੀਆ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ, ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ (ਅਰਦਾਸ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ)।
 • ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾਪਨ, ਬੋਰੀਅਤ, ਸਿਕੁੜਨ ਰੋਗ ਦਾ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆਵਾਂ ਹਨ।
 • ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)