Kue̠‘e̠ COVID-19 (kue̠‘e̠ naní coronavirus) – Ña̠‘a kuvi kutu‘va-ún xa̠‘á-ña̠ xí‘in nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n-ún ná chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún ntíkaa̠ estado Washington

Ná ka̠’a̠n-ún xí’in-ntu̠ tá xíku̠n kue̠‘e̠ coronavirus naní COVID-19: Chíntieé tá’án-ntu̠ xí’in na̠ sáchiñu xí’in na̠ xi̠tǒ’o xí‘in tá kuu nti‘i na̠ kûni̠ tíku ra íyo ka ña̠‘a kuvi taxi-ntu̠

Átu kûni̠-ún ntaka̠tú’un-ún iin tu̠’un xí’in-ntu̠ xa̠’á kue̠’e̠ coronavirus naní COVID-19 á kûni̠-ún chintieé tá’án-ntu̠ xí’in-ún ná ntukú-ún nu̠ú kuvi ku̠’u̠n-ún ná kani-na̠ tíku nta’á-ún, ná ka̠’a̠n-ún xí’in-ntu̠ 1-800-525-0127 ra saá kata̠vi̠-ún #. Tá ntakuiin-na̠ yu’ú-ún, ná kachi-ún na̠xa naní tu̠’un ká’a̠n-ún ra saá ntukú-na̠ na̠ ká’a̠n tu̠’un-ún. Íyo-ntu̠ ntisaá ki̠í ra nu̠ú tutu internet vechiñu Department of Health kuvi ka’vi-ún xa̠’á-ntu̠ (xí’in tu̠’un inglés).

Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in-ntu̠ átu íyo na̠ xi̠tǒ‘o na̠ kökûni̠ kuntiaa-na̠ na̠ yuví

Mií na̠ xi̠tǒ’o xíniñú’u kuntiaa-na̠ na̠ sáchiñu xí’in-na̠ xí’in na̠ yuví na̠ xíka-na̠ xíin-na̠ ña̠’a ve’e ikán. Átu kûni̠-ún ka̠’a̠n-ún xí’in-ntu̠, kuvi kachi-ún xí’in-ntu̠ xa̠’á na̠ xi̠tǒ’o na̠ kökántixa tu̠’un na̠ vechiñu. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in número xa̠ ni̠ka̠‘a̠n-ntu̠ tutu yó‘o. Íyo na̠ ntaka̠tú‘un-na̠ xí‘in-ún xa̠‘á-ña̠ ra mií-na̠ kuvi sákutú-na̠ tutu xa̠‘á-ña̠. Köxíniñú‘u-ún kachi-ún ki̠ví-ún ra köxíniñú‘u-ún kachi-ún ntáa íyo-ún átu kökûni̠-ún.

Saá tu kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-ntu̠ xí‘in tu̠‘un inglés nu̠ú tutu internet yó‘o xa̠‘á na̠ xi̠tǒ‘o na̠ kökûni̠ kantíxa-na̠ tu̠‘un na̠ vechiñu xa̠‘á kue̠‘e̠ COVID-19.

Ná kunta̠a̠ ini-ún ña̠ átu kachi-ún ki̠ví-ún á número-ún, mií na̠ yuví kuvi ntukú kunta̠a̠ ini-ún ntáa na̠ yuví ni̠ka̠‘a̠n xa̠‘á-ña̠. Kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á tutu tia̠a ra gobernador xa̠‘á na̠xa ká‘a̠n na̠ vechiñu xa̠‘á na̠ yuví nu̠ú tutu yó‘o ra tu̠‘un inglés kúú-a̠. Tutu tia̠a na̠ vechiñu naní Public Records Act, RCW 42.56 ká‘a̠n xa̠‘á na̠xa kuvi ntukú na̠ yuví kunta̠a̠ ini-na̠ ntáa tu̠‘un ni̠ka̠‘a̠n iin na̠ yuví tá tu̠‘un iin na̠ vechiñu.

Chíntieé tá‘án-ntu̠ xí‘in na̠ sáchiñu, na̠ xi̠tǒ‘o, xí‘in iinka na̠ ve‘e

Tá ka̠‘a̠n-ún xí‘in-ún, kuvi ntukú-ntu̠ na̠ sántikó tu̠‘un, ra saá kuvi chintieé tá‘án-ntu̠ xí‘in-ún á ntantukú-ntu̠ na̠ kuvi chintieé tá‘án xí‘in-ún. Saá tu kuvi chintieé tá‘án-ntu̠ xí‘in-ún ná sákutú-ún tutu naní COVID-19 tutu xa̠‘á na̠ xi̠tǒ‘o xí‘in na̠ sáchiñu átu íyvo tu̠‘un kûni̠-ún ntakuiin-na̠ yu‘ú-ún. Ntaka̠tú‘un-ntu̠ xí‘in-ún ki̠ví-ún xí‘in na̠xa kuvi ka̠‘a̠n-ntu̠ xí‘in-ún, saá kuvi ka̠‘a̠n tuku-ntu̠ xí‘in-ún.

Ntáa kúú-ña̠ vichin?

Átu kûni̠-ún ka’vi-ún tu̠’un xaá xa̠’á kue̠’e̠ coronavirus naní COVID-19, saá tu tu̠’un xa̠’á tíku kuvi kani-na̠ nta’á na̠ yuví ná kü’vi̠-na̠ kue̠’e̠ ikán, ná ka’vi-ún tutu internet yó’o:

Ni̠ka̠’a̠n ra̠ gobernador ra vichin na̠ xi̠tǒ‘o ñu‘u ntáyé‘e̠-yó xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o teléfono ve‘e na̠ yuví xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o ti̠kuǐi kúú na̠ küvi ntakasi-na̠-ña̠ átu kökuvi cha‘vi na̠ yuví kuénta-na̠ nta̠a̠ ki̠í 30 ntíkaa̠ yo̠ó septiembre, kui̠ya̠ 2021, saá tu küvi kakin-na̠ iinka xǔ‘un kuénta na̠ yuví ra kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á tu̠‘un ra gobernador xí‘in tutu yó‘o. Vichin va, ná ka̠‘a̠n na̠ yuví xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o ñu‘u á iinka na̠ xi̠tǒ‘o saá kuvi ntaka̠tú‘un-na̠ átu íyo na̠ kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-na̠ ná cha‘vi-na̠ sava kuénta ikán. Átu kûni̠ na̠ yuví kunta̠a̠ ini-na̠ xa̠‘á-ña̠, ná ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in na̠ vechiñu nu̠ú ntiáa-na̠ na̠ xi̠tǒ‘o carro ká‘nu xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o ñu‘u xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o ti̠kuǐi, chi na̠ vechiñu ikán kúú na̠ ntiáa-na̠ xi̠tǒ‘o, ná lo‘o va cha‘vi na̠ yuví, ra ikán kuvi chintieé tá‘án na̠ xí‘in na̠ yuví ná ntukú-na̠ yoo kuvi cha‘vi sava kuénta-na̠. Kuvi ka̠‘a̠n na̠ yuví número yó‘o ra íyo na̠ sántikó tu̠‘un na̠ yuví: 1-888-333-9882 saá tu kuvi ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in-na̠ xí‘in correo electrónico: consumer@utc.wa.gov.

Á xíniñú’u-ún ná chintieé-na̠ xí’in-ún ná cha’vi-ún kuénta ve’e-ún? Átu köníkuvi cha’vi-ún kuénta ñu̠’u ntáyé’e̠ ve’e-ún, á kuénta gas, á kuénta ti̠kuǐi chi vichin xíku̠n kue̠’e̠, ra vichin íyo na̠ kuvi chintieé tá’án xí’in-ún.

Ná Ndanu̠ná Estado Washington

Mií ra̠ gobernador Jay Inslee ntúkú-ra̠ xí‘in tá kúú nti‘i na̠ ntée estado Washington ná ntakunteé-na̠ ná vïku̠n ka kue̠‘e̠ COVID-19.

Ntisaá na̠ yuví, na̠ xa̠ ka̠ni-na̠ tíku nta‘á xí‘in na̠ kúma̠ní kani-na̠ tíku nta‘á, xíniñú‘u-na̠ kuntiaa-na̠ iinka na̠ yuví, ná sävi̠ku̠n-na̠ kue̠‘e̠. Tá xíka-yó, ná ntakasi-yó yu‘ú-yó xí‘in sa‘má, ná kutia̠‘a-yó nu̠ú iinka na̠ yuví, ná koo 6 xa̠‘á tiañu tá kúú nti‘i na̠ yuví. Saá tu, va̠‘a ka kü‘u̠n-yó vikó ra átu kúnta̠a̠ ini-yó ku̠yachin-yó nu̠ú iin na̠ kú‘vi̠ kue̠‘e̠ COVID-19, ná kama ku̠‘u̠n-yó veta̠tán, ná kunta̠a̠ ini-na̠ átu kú‘vi̠-yó kue̠‘e̠ ikán. Saá tu, átu kixaá kú‘vi̠-yó, ná ku̠‘u̠n-yó veta̠tán ná kunta̠a̠ ini-na̠ ntáa kue̠‘e̠ kúú-ña̠. 

Ná ka‘vi-ún tutu internet xa̠‘á condado nu̠ú íyo-ún (tu̠‘un inglés kúú-ña̠) ná kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á chiñu sáchiñu na̠ vechiñu nu̠ú íyo-ún.

Yó‘o íyo ña̠‘a kuvi sáva̠‘a na̠ yuví vichin:

 • Kuvi ku̠‘u̠n-yó tienda ná ntaki‘in-yó ña̠‘a xíniñú‘u-yó tá tu̠‘un ña̠‘a kuxi-yó xí‘in ta̠tán xíniñú‘u-yó saá tu kuvi ku̠‘u̠n-yó veta̠tán.
 • Kuvi sáchiñu-yó nu̠ú íyo chiñu átu saá táxi ra̠ gobernador chi íyo chiñu kuvi sáchiñu-yó ra íyo iinka chiñu kuvi sáchiñu-yó ve‘e-yó. 
 • Kuvi ku̠‘u̠n-yó ve‘e naní restaurante ná taxi-na̠ ña̠‘a kuvi ku̠‘u̠n xí‘in-yó ve‘e-yó. Íyo sava ñuu nu̠ú kuvi kuxi-yó ini ve‘e naní restaurante átu sáchiñu na̠ vechiñu chiñu 2 á chiñu 3.
 • Kuvi sásikí-yó kě‘e ra ná koo u̠vi̠ metro (i̠ñu̠ xa̠‘á) tiañu tá kúú nti‘i na̠ yuví. Va̠‘a ka sásikí-yó yachin ve‘e-yó ra saá küvi sávi̠ku̠n-yó kue̠‘e̠ COVID-19 iinka ñuu.
 • Kuvi ku̠‘u̠n-yó yukú ná tiin-yó tia̠ká saá tu kuvi kiní-yó isu á iinka kití yukú átu íyo ntiǎyu. Íyo sava condado nu̠ú kuvi ku̠su̠n-yó ini ve‘e sa‘má nu̠ú yukú átu sáchiñu na̠ vechiñu ikán chiñu 2 á 3.
WA Notify kúú iin programa ña̠ kuvi sánuu-ún ti̠xin celular ra saá kuvi kunta̠a̠ ini-ún átu ku̠yachin-ún nu̠ú iin na̠ kú‘vi̠ kue̠‘e̠ coronavirus
Image
WA_Notify_FlowChart_MIXTECO FINAL.PNG

Washington Exposure Notifications (ja suni nani ji WA Notify) kuu in ndatiñu jaa ja satiñu jín nda yokaa ndíchi, nduu skute nuu ji tu’un siki nde kuu ñayí, kachi tu’un ji nuu ñayiví tú sanaa ni iyo nati ji nuu COVID-19. Yu’u tuni satiñu de nduu jini ni nduu nandukú na ñayivi kuu ro axi ndenu jikonuu ro.

Ta xnuu ro WA Notify, yokaa ro nasama yu’u ta’an nda código ji jín nda inka ka yokaa ja iyo ñati ja suni satiñu ji jín WA Notify. Aplicación ya’a jatiñu Bluetooth Low Energy (BLE, Bluetooth ja nduu Jatiñu kua’a Pila) tágua ka sama ta’an ji nda código ya’a de nduu kachi ji na ñayiví ka kuu ro. Tú inka ñayiví ja jatiñu WA Notify ni iyo ñati ji nuu ni iyo ro ja xa’un kivi ni kee ja ndo’o ji COVID-19 de ka chu’un ji código ji nuu aplicación ja neva’a ji, kenda in tu’un nuu ro ja kachi ja sanaa ni iyo ñati ro nuu ni iyo in ñayí ja ndo’o kue’e ya’a. Ya’a sa’a ja ñama ni’in ro ja jiniñu’un ro de sukua chíndeé ja ma kaya ka kue’e CODIV-19.

Nuu in iPhone, naxtiin ro Exposure Notifications nuu Settings (Configuración):

 • Go to Settings (Kua’a nuu Configuración)
 • Scroll down to Exposure Notifications (Nandukú nde ndani’in ro nuu iyo Tu’un ja kachi ja ni iyo ñati ro nuu kue’e)
 • Click “Turn On Exposure Notifications” (Kuaxin nuu kachi “Naxtiin Tu’un ja kachi ja ni iyo ñati ro nuu kue’e)
 • Select United States (Kaji Estados Unidos)
 • Select Washington (Kaji Washington)

Nuu in yokaa android:

 • Go to the Google Play Store (Kua’an nuu kachi Google Play Store)
 • Download the Washington Exposure Notifications app (Xnuu ro aplicación Washington Exposure Notifications Tutu ja vaji nde Washington ja kachi tú ni iyo ñati ro nuu kue’e). (WA Notify)

Exposure Notification FAQ

1.    A jiniñu’un ja chi’in sa sivi sa nuu in nuu tágua kuu kuatiñu sa WA Notify

Sukua kuu. WA Notify nduu kuya’vi de kuu sa’a ro tú kúni ro. Kuu kee ro na ni hora kuni ro. Vachi ni xnda’va ro axi xdoo ro aplicación ya’a. Ndi’i nda código ja ni ndava’a yokaa ro ja ni ni’in ji nuu inka ka yokaa ndi’i ji naa de ma kuu ja ndani’in ka ro.

2.    A kuu WA Notify in aplicación ja nandukú ñayiví

Nduu. Ja sa’a ji kuu ja kachi tu’un ji na ñayívi kuu ja ni iyo ñati ji nuu ni iyo in ñayí ja ndo’o ji kue’e COVID-19. WA Notify nduu nandukú ji ñayivi axi tu’un siki ñayivi ja ni iyo ñati nuu ro, siki ñukua kuu ja nduu “nandukú ji ñayí”. Aplicación ya’a nduu tava’a ji ji nduu nasama ta’an ji tu’un siki ñayívi, siki ñukua kuu ja nduu na nde in vetiñu kuu ja kuni na ñayí ni kita’an ro jín.

3.    Naguá kúni ka’an ja ni “iyo nati ro nuu kue’e”

Ya’a kuni ka’an ja tú ni iyo ro kua’a hora nuu ni iyo ñati in ñayivi ja jatiñu ji WA Notify ja ni xtuu ja ndo’o ji kue’e COVID-19. Ya’a nikin ja kachi guidance from the Centers for Disease Control and Prevention (Tu’un jáá ja ndiso CDC, Ve’e ja Jitotuni nasa Sa’a in Kue’e) siki nasa koo jika ta’an yo ji nasa jíkin kue’e COVID-19.

4.    Naguá kuu tú WA Notify ni kachi nuu sa ja ni iyo ñati sa nuu kue’e

Tú WA Notify ni jini ja ni iyo ñati ro nuu kue’e, kenda in tu’un nuu yokaa ro ja tetiñu ji ndo’o nuu in pájina internet ja ndiso tu’un siki naguá jiniñu’un ja sa’a-ro. Tu’un ya’a kachi ji ndenu ji nasa sa’a ro tágua kuni ro tú ndo’o ro kue’e, tu’un siki nasa koto ro maa ro jín nda ñayiví ve’e ro, ji ndiso tu’un jikatu’un ja sanaa jikatu’un ro maa ro. Kanuu ja skua’a ro ji sa’a ro ta in ka’an nuu página ya’a.

5.    Nasa jito tu’un siki maa sa

WA Notify satiñu ji tanu Google Apple Exposure Notification (Tu’un ja Kachi ja ni Iyo ñati ro nuu Kue’e ja jatiñu Google Apple), ja ni jakoo ji tágua koto ji tu’un siki ñayiví ja ka jatiñu ji. Kaa ndíchi ya’a nduu tava’a ji nduu skutenuu ji tu’un siki ndenu ni iyo in ñayiví axi tu’un siki ñayiví jín Google, Apple, Washington State Department of Health (DOH, Ve’e nuu jito ja Sa’a tátan), axi inka ka ñayiví. Maa ñayiví kachi ji tú kúni ji axi nduu. Tágua ka kuni ka ro siki nasa jito tu’un siki ñayiví, kunde’e nuu WA Exposure Notifications privacy policy (Tu’un siki nasa jito tu’un siki nda Tutu ja kachi tú ni iyo ñati ro nuu WA).

6.    A kuni ñayívi tú ndo’o sa kue’e COVID-19

Nduu. WA Notify nduu skute nuu tu’un siki maa ro axi siki inka ñayiví. Ta in ñayiví ka kenda tu’un nuu ji ja sanaa ndo’o ji kue’e, tu’un ja kuni ji kuu ja ni iyo ñati ji nuu in ñayiví ja mita ndo’o COVID-19 ni iyo ñayi nuu ni iyo ji jaxa’un kivi. Ma kuni ji ndenu ni kuu axi na ñayiví kuu ja ni iyo ñati.

7.    A jiniñu’un ja chunaa sa tagua kuneva’a sa WA Notify

Nduu. Kuu kuatiñu uun ro WA Notify.

8.    Nasa chíndeé WA Notify nuu ñuu Washington

Nda ñayiví ja skua’a siki ja ya’a kachi ji ja tú kua’a ka ñayiví kuatiñu ji ja ya’a, chíndeé tuni ka nuu ñuu. Ka jini ji ja sukua kuu chi ndi uni jichi ja ka jito tuni ji siki ja ya’a nuu ñuu Washington ste’en ja vese jaku ñayiví ka jatiñu ji WA Notify jaku ka ñayiví jikin ji kue’e ya’a ji jaku ka ji ji’i ja siki COVID-19. Suni sukua kuu tú jasi ji nuu ji, koo jika ji nuu ñayiví axi jaku ji ndútutú, WA Notify kuu inka ja chíndeé tágua ka kutenuu ka COVID-19.

9.    A satiñu WA Notify tú kua’an sa inka ñuu

Saa. Tú kua’an ro nuu inka ñuu ja suni ka jatiñu ji in aplicacion nda kaa ndichi Apple / Google, ja sa’a yokaa ro kuu ja nasama ta’an ji tu’un axi código jín nda yokaa inka ñayivi ja suni jatiñu ji ja ya’a. Nduu jiniñu’un ja sama ro nuu configuración yokaa ro. Tú kee ro nuu ñuu Washington ke’en kivi, jiniñu’un ja ndukú tu’un ro nasa chindeé ji ndo’o axi nasa jito ji ñayiví nuu kua’an ro.

10.    Nakú jiniñu’un tuni yo tiñu ja sa’a nda ro jín ja sa’a WA Notify

Ja kunikin ja sa’a nda ñayiví kuu in ja va’a chéndeé tágua koo va’a yo nuu nda kuiya ja ni ya’a. WA Notify chíndeé yu’u ji tiñu ya’a. Ná kunde’e yo nasa kuu sukua. Nkachi ki yo’o ja ni xtuu kue’e COVID-19 ndo’o, ja sa’a nda tee neetiñu kuu ja ka’an de yokaa nuu ro de katu’un de ndenu ni iyo ro nda kivi ya’a. Ma kuu kachi ro axi kuna’an ro na ñayí kuu ja ni ndee xíi ro ini karru. Tú nduu ro jatiñu WA Notify, ja sa’a kuu ja kenda in tu’un nuu ji ja kachi ja sanaa ndo’o ji kue’e de sukua ndukú ji nasa sa’a ji tágua ma skuikin ji COVID-19 nuu nda ñayí kita’an ji jín axi nuu ñayivi ve’e-ji. Suni sanaa kani xini ji de kuu nada’a ji axi kasi ji nuu ji, de sukua nduu ro ka chindeé ta’an tágua ma kutenuu COVID-19, va’a ka satiñu uu taán-ro.

11.    Nasaa kivi de WA Notify sia’a ji tu’un nuu inka ñayiví

Nda ñayiví ja sanaa ni iyo nati ji nuu kue’e COVID-19 kenda in tu’un nuu ji kivi xteen nuu 24 hora ja ñayiví ja ndo’o COVID-19 chu’un ji código ji nuu WA Notify.

12.    A tetiñu WA Notify ke’en tu’un nuu sa

Saa, kenda ke’en jichi tu’un nuu nda ñayiví ja ke’en jichi ni iyo ji nuu ni iyo in ñayiví ja ndo’o kue’e.

13.    Nasa kachi sa nuu WA Notify ja ndo’o sa kue’e COVID

Tú ni kee ja ndo’o ro kue’e de nda tee tatan ni ka’an de jín do’o, katu’un de tú jatiñu ro WA Notify. Tú sukua kuu, taji de in código nuu ro de chindee de ndo’o tágua chu’un ro nuu WA Notify. Código ya’a nduu yita’an ji jín tu’un siki maa ro. Nda tee neetiñu nuu satátan nduu jini-de na nuu ñayí kenda tu’un ja ni iyo ñati ji nuu ni iyo ro ta chu’un ro código ro. Tu’un ja kenda nuu ji ma kachi na ñayí kuu ro. Tú kua’a ka ñayiví chu’un ji código ji, va’a ka chindeé ji tágua ma kutenuu COVID-19.

14.    A iyo inka ja sa’a sa tú ja ni xnuu sa WA Notify nuu yokaa sa

Jaku ni ka jinuñu’un sa’a ro:

 1. Nkee ja ndo’o ro COVID-19, axi
 2. Ni nkenda in tu’un nuu ro ja ni iyo ñati ro nuu kue’e

Tú ni kee ja ndo’o ro kue’e, de nda tee tátan ni ka’an de jín do’o, katu’un de ndo’o tú jatiñu ro WA Notify. Tú sukua kuu, taji de in código nuu ro de chindee de ndo’o tágua chu’un ro nuu WA Notify. Código ya’a nduu yita’an ji jín tu’un siki maa ro. Nda tee neetiñu nuu satátan nduu jini-de na nuu ñayí kenda tu’un ja ni iyo ñati ji nuu ni iyo ro ta chu’un ro código ro. Tu’un ja kenda nuu ji ma kachi na ñayí kuu ro. Tú kua’a ka ñayiví chu’un ji código ji, va’a ka chindeé ji tágua ma kutenuu COVID-19.

Tú WA Notify ni jini ja ni iyo ñati ro nuu kue’e, kenda in tu’un nuu yokaa ro ja tetiñu ji ndo’o nuu in pájina internet ja ndiso tu’un siki naguá jiniñu’un ja sa’a-ro. Tu’un ya’a kachi ji ndenu ji nasa sa’a ro tágua kuni ro tú ndo’o ro kue’e, tu’un siki nasa koto ro maa ro jín nda ñayiví ve’e ro, ji ndiso tu’un jikatu’un ja sanaa jikatu’un ro maa ro. Kanuu ja skua’a ro ji sa’a ro ta in ka’an nuu página ya’a. Satiñu yu’u tu’un ya’a.

15.    Tú kuatiñu sa WA Notify a kuatiñu kua’a pila sa axi internet sa

Nduu. Iyo ji ja kuatiñu ji jaku ni internet de nduu jatiñu ji kua’a pila siki ja satiñu ji jín Bluetooth Low Energy.

16.    A jiniñu’un ja níini koo Bluetooth sa tágua satiñu WA Notify

Saa.WA Notify jatiñu Bluetooth Low Energy, siki ñukua kuu ja jiniñu’un ja nikani koo Bluetooth ro tágua sukua kuu satiñu ji.

17.    A jiniñu’un ka konune WA Notify nuu yokaa sa tágua satiñu ji

Nduu. WA Notify satiñu ji sukua ni.

18.    Nasa sa’a WA Notify tágua ma kenda tu’un tú’un nuu sa

WA Notify satiñu ji tú in ñayí ja ni kee ja ndo’o ji kue’e ni chu’un ji código ja ni je’e nda tee neetiñu ja satátan ni je’e nuu ji. Código ya’a nduu ndiso ji tu’un siki nde kuu ñayí. Tú ja ni chu’un ji código ji, ja sa’a WA Notify kuu ja skanita’an ji nda código ja ni nasama ta’an yokaa ji jín nda yokaa ñayiví ja ni iyo ñati de sukua tetiñu ji tu’un ñuu ñayiví ñukua. Tu’un ya’a nduu kachi nde kuu ñayiví ja ndiso kue’e axi na nde nuu ni kuu.

19.    A satiñu WA Notify jín nda yokaa jana’an.

Nda ñayiví ja neva’a iPhone kuu kuatiñu ji WA Notify tú iPhone ji satiñu jín:

 • iOS versión 13.7 axi ja ja jee ka (nda ja neva’a iPhone 6s, 6s Plus, SE axi ja jee ka)
 • iOS versión 12.5 (nda ja neva’a iPhone 6, 6 plus, 5s)

Nda ja jatiñu Android kuu kuatiñu ji WA Notify tú yokaa Android ji satiñu ji Bluetooth Low Energy ji Android versión 6 (API 23) axi ja jee ka.

20.    A jiniñu’un koo sa 18 kuiya tágua kuatiñu sa WA Notify

Nduu. WA Notify nduu jini ji nduu nadukú nasaa kuiya ro

21.    A ni’in tiñu kaa ndíchi ya’a tú uu taan sa jatiñu in ni yokaa

WA Notify nduu jini na nde in ro kuu ja jatiñu yokaa ta ni iyo ñati nuu iyo ji kue’e. Tú ke’en ro jatiñu in ni yokaa, jiniñu’un ja ndi’i nda ro kundikin ja kachi nda tee neetiñu nuu satátan tú WA Notify kachi ja ni iyo ñati ro nuu COVID-19.

22.    A satiñu WA Notify jín nda kaa ndíchi tanu kuu in iPad axi in reloj ndíchi

Nduu. Exposure Notification ni jakoo ji tágua satiñu ji jín nda yokaa ndíchi ma sú nda tableta axi nda iPad.

23.    Nakú ni jani ini ñuu Washington ja sa’a ji sukua

Washington ni sa’a tu’va ji tágua koto tuni ji ñuu ji, de nda ja satiñu ya’a iyo nda ñayiví ja jini koto va’a ji ja jini nasa jani ini ñayivi ñuu ji ja tíin kueta ja síin síin ñayivi iyo nuu ñuu ji, tágua sukua sa’a de nasa satiñu Apple / Google. Ni ka kachi de ja jiniñu’un koto tu’un siki ñayiví tanu ja sa’a vaji, ja va’a jito tu’un siki ñayiví ji suni nasa kuatiñu ya’a nda sava ka ñuu.

24.    Nagua sa’a ñuu Washington tágua chindee ji nda ñayiví ja nduu neva’a ji nda yokaa ndíchi

Ma sú matu’un WA Notify kuu ja chíndeé tágua ma kutenuu ka COVID-19. Ja nikin nasa sa’a ñayivi ji inka ka tiñu chíndeé nuu nda ñayiví ja ndee ini ñuu Washington, vese nduu na in yokaa ndíchi neva’a ji. Ja kasi ji nuu-ji, ja koo jika ji nuu ñayiví ji ja ma ndútuú kua’a ji kuu inka ja chíndeé tága ma kutenuu ka COVID-19.

25.    Ni kenda in tu’un nuu sa ja kachi ja ni chu’un sa tu’un siki maa sa nuu WA Notify (Tu’un kachi WA) tágua kuatiñu nda ve’e tatan. Nakú.

Washington State Department of Health (Ve’e nuu jito ja Sa’a tátan ñuu Washington, DOH) kúni ji kunde’e ji tú satiñu va’a WA Notify tágua sukua kuu ndasa’a va’a tú jiniñu’un. Vese je’e ní tu’un ja WA Notify kuneva’a ji tu’un siki ní, nduu naguá kuu ja siki ja ya’a. Nduu naxtutu axi nduu xkuite nuu tu’un siki ñayiví de nduu nasa kuu ja kuni ñayiví. Vachi ni (DOH) ja iyo ini ñuu kuu ja kuatiñu nda tu’un ya’a.

26.    Tú nda ñayiví je’e ji tu’un WA Notify kuatiñu tu’un siki maa ji, naguá kuu ja jatiñu.

Vese je’e ní tu’un kuneva’a ji tu’un siki ní, nduu naguá kuu ja siki ja ya’a. Nduu naxtutu axi nduu xkuite nuu tu’un siki ñayiví, nduu nasa kuu ja kuni ñayiví. Vachi ni Washington State Department of Health kuu ja jatiñu nda tu’un ya’a de ja ya’a sa’a vachi ni ini ñuu, nda tu’un ya’a kuu:

 • Nda ñayiví ja je’e ji tu’un ja WA Notify kuatiñu tu’un ji. Ya’a je’e tu’un ja ka kuni sa tú satiñu va’a ja ya’a.
 • Ndi’i nda número ja kenda nuu WA Notify ja kachi nasaa jichi ni iyo ñati ñayiví nuu kue’e. Ya’a chindeé ja kuni yo nasa jitenuu COVID-19.
 • Ndi’i nda ñayiví ja sa’a ji click nuu in número ja kenda nuu ji. Ya’a suni chindeé nuu sa ja kuni sa nasa kandija nda ñayiví nuu nda tu’un ja kachi nda ve’e nuu satatan.
 • Sukua ka jini sa nasaa ñayiví ni iyo ñati ji nuu COVID-19, vese saa nduu kuu kuni sa nasaa tiempo axi nasaa ñati ni iyo ji nuu kue’e. Ya’a suni chindeé nuu sa ja kuni sa tú satiñu va’a axi tu jiniñu’un ja nasa’a va’a WA Notify.

27.    Ta xnuu sa WA Notify nuu iPhone sa, a jiniñu’un ja naxtiin sa axi xnda’va sa nda tu’un ja kachi ja “kenda tu’un”. 

Kuu xnda’va ní, vese saa jiniñu’un ja naxtiin ní tu ni keen ní ini ñuu ke’en tuni kivi. Tú naxtiin ní kenda tu’un nuu ní tú sanaa nuu ñuu nuu kua’a ní suni jatiñu ji WA Notify sukua kuni ní nagua kuu nuu ni iyo ní. Nda ja jatiñu iPhone kuu chizó ji ke’en ñuu vese saa jiniñu’un ja chizó ji na ñuu kuu nuu ndee ji. Nduu jiniñu’un ja xndoo ji in ñuu tágua tú kúni ji ja inka ñuu kuu nuu kundee ji. Nda ja jatiñu Android suni kuu xnuu ji WA Notify ja satiñu jín ke’en ñuu vese saa suni jiniñu’un ja kaji ji nde in kuu ñuu nuu ndee ji tágua sukua kuu satiñu.

28.    Nakú yokaa sa kachi ja WA Notify jatiñu satuni pila yokaa sa.

Va sanaa, ma sú sukua kuu. Pila yokaa ní kachi nasaa pila jatiñu nda aplicación ndikivi tanu kuu WA Notify. Ñati ndi’i nda aplicación nduu satiñu ji mita teen. Suni sukua sa’a WA Notify, de TÚ sanuu tuni nde’e ní nuu yokaa tú sanaa ni kenda in código ja kachi ja ni iyo ñati ní nuu kue’e, de sukua kuni ní tu sanaa ni jikin ji ní. Siki ñukua kuu ja, tu nduu satiñu nda ka aplicación iini kixin ní, sanaa siki ñukua kuu ja yokaa ni kachi WA Notify jatiñu tuni pila yokaa ní. Ñukua nduu kúni ka’an ja WA Notify jatiñu tuni ji pila ní, ja kúni ji ka’an ji kuu ja aplicación ya’a kuu ja satiñu ka, de siki ñukua kuu ja kuu sukua. 

29.    A kuu chindeé nda de saán tú nagua jiniñu’un sa siki ja satiñu sa WA Notify nuu iPhone sa axi nuu Android sa.

Kuu. Google ni sa’a in correo tágua kuu kuatiñu nda ñayiví ja nduu satiñu va’a hardware yokaa ji tágua sukua kakan ji tu’un siki naguá jiniñu’un sa’a ji. Tetiñu ní in correo nuu exposure-notifications-api-support@google.com

30.    Tú Washington ni tava WA Notify nuu 29 yu’u, tusaa, naku nuu google Play store nenda vachi ni yu’u Inglés axi Español.

WA Notify satiñu jín yu’u ja ndiso yokaa ní. Iyo vachi matu’un ni WA Notify, vese saa nda tu’un ja kenda nuu ní, tanu kuu nda tu’un ja kachi tú ni iyo ñati ní nuu kue’e, kenda ji nuu yu’u ja ni kaji ní, nde ni in ni nda 29 yu’u ja ni tava ñuu Washinton. 

Xa̠‘á chiñu xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o

Xa̠‘á xǔ‘un naní desempleo

Á nti̠‘i chiñu sa̠chiñu-ún, átu kuvi ntaki‘in-ún xǔ‘un naní desempleo. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ra ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in-ún xa̠‘á na̠xa sákutú tutu desempleo. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ 1-800-318-6022. Tá ntakuiin-na̠ yu‘ú-ún, ná ka̠‘a̠n-ún na̠xa naní tu̠‘un-ún ra ikán ntukú-na̠ iin na̠ sántikó tu̠‘un.

Na̠ sáchiñu xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o

Ntíkaa̠ estado yó‘o, íyo kua̠‘á ka u̠‘u̠n xiko mil na̠ sáchiñu xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o ntó‘o-na̠ chi xíku̠n kue̠‘e̠ coronavirus.

Ntúxá xíniñú‘u na̠ xi̠tǒ‘o kuntiaa-na̠ na̠ sáchiñu:

 • Ná sána̠‘a̠-na̠ xí‘in na̠ sáchiñu xa̠‘á kue̠‘e̠ COVID-19 ra xíniñú‘u-na̠ ka̠‘a̠n-na̠ tu̠‘un kúnta̠a̠ ini na̠ sáchiñu. Xíniñú‘u-na̠ sána̠‘a̠-na̠ xa̠‘á na̠xa kunta̠a̠ ini na̠ yuví tá kú‘vi̠-na̠ kue̠‘e̠ COVID-19.
 • Ná taxi-na̠ kutia̠‘a tá iin na̠ yuví nu̠ú iinka na̠ yuví ná sävi̠ku̠n-na̠ kue̠‘e̠.
 • Tótóo ntakatia-na̠ ve‘e xí‘in na̠má va̠‘a ná nti‘i kue̠‘e̠.
 • Ná taxi-na̠ tótóo ntakatia na̠ sáchiñu nta‘á-na̠ xí‘in na̠má.
 • Ná taxi-na̠ kinto̠o na̠ kú‘vi̠ ve‘e-na̠.

Tutu internet yó‘o kúú iin tutu nu̠ú kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á na̠xa kuvi ntukú-ún ná cha‘vi na̠ xi̠tǒ‘o óra köníkuvi kachiñu-ún chi ni̠ku̠‘vi̠-ún átu ni̠ku̠‘vi̠ na̠ válí se̠‘e-ún átu ni̠xa̠‘a̠n-ún veta̠tán. Saá tu kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á na̠xa ntukú-ún ná cha‘vi na̠ vechiñu óra köníkuvi kachiñu-ún chi tá sa̠chiñu-ún, ta̠kue̠‘e̠-ún. Saá tu kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á na̠xa xíniñú‘u na̠ xi̠tǒ‘o kuntiaa-na̠ na̠ sáchiñu xí‘in-na̠. Tia̠a na̠ Department of Labor & Industries tutu xí‘in kua̠‘á tu̠‘un ña̠kán kuvi ntukú-ún ka‘vi-ún tutu tu̠‘un ntá‘vi á iinka tu̠‘un.

Átu ntí‘i ini-ún xa̠‘á nu̠ú sáchiñu-ún, kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu naní Labor y Industria (Department of Labor & Industries) ra kuvi ntukú-ún kua̠chi xa̠‘á-ña̠. Ná ka̠‘a̠n-ún 800-423-7233. Íyo na̠ kuvi sántikó-na̠ tu̠‘un-ún.

Átu na̠ xi̠tǒ‘o kúú-ún ra íyo ña̠‘a kûni̠-ún ntakatú‘un-ún xa̠‘á chiñu-ún á xa̠‘á na̠ sáchiñu chi ntí‘i ini-ún xa̠‘á COVID-19, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu naní Employment Security Department 855-829-9243.

Xa̠‘á veta̠tán xí‘in seguro médico (aseguranza)

Átu kuvi ntaki‘in-ún seguro médico (aseguranza), ra átu lo‘o va cha‘vi-ún xa̠‘á-ña̠ á chä‘vi-ún xa̠‘á-ña̠. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu naní Health Care Authority 1-855-923-4633. Tá ntakuiin-na̠ yu‘ú-ún, ná ka̠‘a̠n-ún na̠xa naní tu̠‘un-ún ra ikán ntukú-na̠ na̠ sántikó tu̠‘un.

Íyo iinka-ña̠ naní Alien Emergency Medical (AEM) ra ña̠ ikán kuvi cha‘vi-ña̠ kuénta veta̠tán á ya̠chi̠ ni̠ku̠‘vi̠ iin na̠ yuví ra küvi ntaki‘in-na̠ seguro médico chi köo tutu va̠‘a-na̠. Íyo iinka na̠ yuví xí‘in tutu va̠‘a ra kúma̠ní kuvi ntaki‘in-na̠ seguro médico chi kúma̠ní ya̠‘a 5 kui̠ya̠ ra saá tu na̠ ikán kuvi ntukú-na̠-ña̠ á ya̠chi̠ ni̠ku̠‘vi̠-na̠.

Íyo iinka-ña̠ naní Help Me Grow ra kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ 1-800-322-2588. Mií-na̠ kuvi ntukú-na̠ ntáa veta̠tán kuvi kuntiaa-na̠ mií-ún ra iinka ve‘e kuvi chintieé tá‘án xí‘in-ún. Íyo ña̠‘a tá tu̠‘un:

 • Ve‘e chéke leche
 • Seguro médico (aseguranza) kuvi ntaki‘in na̠ válí, ná sí‘i tá ñú‘u lěe ti̠xin-ná, xí‘in iinka na̠ yuví
 • Ta̠tán ná käku ka lěe na̠ yuví xí‘in iin seguro médico naní Take Charge
 • Veta̠tán nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n na̠ yuví xa̠‘á ta̠tán xíniñú‘u-na̠ átu kú‘vi̠-na̠ átu kökûni̠-na̠ kaku lěe
 • Ña̠‘a xíniñú‘u ná sí‘i tá ñú‘u lěe ti̠xin-ná xí‘in ña̠‘á xíniñú‘u lěe
 • Na̠ yuví chíntieé tá‘án xí‘in ná sí‘i tá chíchin lěe se̠‘e-ná
 • Xíni-na̠ nu̠ú kuvi ntukú na̠ yuví ña̠‘a kuxi-na̠.
Xa̠‘á na̠ ki̠xi iinka xiyo xí‘in na̠ küvi ntikó-na̠ ñuu-na̠ chi íyo kua̠chi xí‘in iinka ñuu

Mií na̠ vechiñu naní Office of Immigranta and Refugee Affairs (OIRA) kúú na̠ yuví na̠ chíntieé tá‘án xí‘in na̠ ki̠xi iinka xiyo ra yó‘o íyo tutu kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á COVID-19 ra na̠xa ntó‘o na̠ ki̠xi iinka xiyo xí‘in-ña̠. Ña̠‘a ntuta‘an kunta̠a̠ ini-ún:

 • Na̠ sáchiñu veta̠tán ná‘nu xí‘in veta̠tán válí küvi ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in ICE (na̠ mígra) xa̠‘á á íyo tutu va̠‘a-ún.
 • Á koto ntosó-na̠ mií-ún ná kunta̠a̠ ini-na̠ á kú‘vi̠-ún kue̠‘e̠ COVID-19, á taxi-na köxíniñú‘u-ún cha‘vi-ún veta̠tán á lo‘o va cha‘vi-ún, köo kua̠chi xí‘in na̠ vechiñu tá ntukú-ún ntani̠‘í-ún tutu va̠‘a tá tu̠‘un residencia á ciudadania.
 • Xíniñú‘u-ún tutu va̠‘a xí‘in número seguro social átu kûni̠-ún ntukú-ún xǔ‘un desempleo. Á kûni̠-ún ka̠‘a̠n-ún xí‘in iin na̠ yuví xa̠‘á xǔ‘un desempleo, ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-318-6022.
 • Xa̠‘á tu̠‘un vechiñu naní Carga Pública, köo kua̠chi á ntaki‘in-ún xǔ‘un desempleo ra ikán ntukú-ún ntani̠‘í-ún tutu va̠‘a tá tu̠‘un residencia a ciudadania.
 • Á küvi sáchiñu chi kú‘vi̠ na̠ tá‘án-ún kue̠‘e̠ COVID-19 á kú‘vi̠-ún kue̠‘e̠, kuvi ntukú-ún xǔ‘un xí‘in na̠ vechiñu ra köxíniñú‘u-ún tutu va̠‘a ná ntaki‘in-ún xǔ‘un ikán. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu desempleo (ESD) ra kuvi chinta‘á-ún nǎ‘na tutu-ún tá tu̠‘un credencial á iinka tutu.
 • Átu na̠ xi̠tǒ‘o kúú-ún ra kûni̠-ún ntukú-ún ná chintieé tá‘án na̠ vechiñu xí‘in-ún, kuvi ntukú-ún ña̠ maní ná taxi tóo vechiñu naní Federal Small Business Administration xǔ‘un nta‘á-ún ra tá ntukú-ún tutu va̠‘a, köo kua̠chi̠ xa̠‘á-ña̠.

Na̠ vechiñu naní Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) kûni̠-na̠ ka̠‘a̠n-na̠ iin tu̠‘un ntíchi xí‘in tá kúú nti‘i na̠ yuví. Átu köxíni̠-ún xa̠‘á tutu va̠‘a mií-ún á tutu va̠‘a iinka na̠ tá‘án-ún, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in iin abogado, na̠ kuvi kuntichi xa̠‘á-ún ra ná koo ntiǎyu-na̠ kuvi kuntichi-na̠ xa̠‘á-ún nu̠ú Department of Justice (DOJ). Kuvi ntukú-ún ki̠ví abogado xí‘in na̠ American Immigration Lawyers Association, saá tu kuvi ka‘vi-ún tutu internet ña̠ íyo ntiǎyu DOJ.

Na̠ vechiñu OIRA kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví ki̠xi iinka xiyo:

 • Xa̠‘á ntáa nu̠ú kuvi ntukú-na̠ chiñu ra ntáa nu̠ú kuvi sákua‘a-na̠.
 • Xa̠‘á tutu va̠‘a.
 • Sána̠‘a̠-na̠ xí‘in na̠ kuáchi xa̠‘á ichí va̠‘a.
 • Chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví ka̠na-na̠ ñuu-na̠ chi íyo kua̠chi xí‘in iinka ñuu ra vichin ntée-na̠ yó‘o, na̠ chêé xí‘in na̠ válí xí‘in na̠ sákua‘a, xí‘in iinka na̠ yuví.
 • Sáchiñu-na̠ xí‘in na̠ yuví ní xíku̠n va kue̠‘e̠ COVID-19, ra ká‘a̠n-na̠ xí‘in-na̠ xí‘in teléfono saá sävi̠ku̠n-na̠ kue̠‘e̠ COVID-19. Na̠ vechiñu OIRA kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún ná ntantukú chiñu á xǔ‘un desempleo, ná sákua‘a-ún, á ná ntantukú-ún ve‘e. Íyo xǔ‘un vechiñu naní Refugee Cash Assistance xí‘in Refugee Medical Assistance nta̠ ki̠í 30 ntíkaa̠ yo̠ó septiembre, kui̠ya̠ 2020. Xǔ‘un ikán kuvi ntaki‘in-na̠ ni̠ka̠ku xa̠‘á kua̠chi ni̠xi̠yo ñuu-na̠ xí‘in iinka ñuu ra ikán ki̠xa̠a̠-na̠ yó‘o.
 • Átu kûni̠-ún chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún ra átu íyo ña̠‘a kûni̠-ún ntakatú‘un-ún xí‘in-na̠, ná ka̠‘a̠n-ún 360-890-0691.

Átu kûni̠-ún ntakatú‘un-ún xa̠‘á ntiǎyu íyo na̠ ki̠xi iinka xiyo, á kûni̠-ún kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á na̠ tá‘án-ún á na̠ xíni tá‘án-ún xí‘in, na̠ ntíkaa̠ veka̠a̠ migra, á íyo iinka ña̠‘a kûni̠-ún kunta̠a̠ ini-ún, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ yuvi Washington Immigrant Solidarity Network 1-844-724-3737. Íyo na̠ yuví kuvi sántikó-na̠ tu̠‘un.

Ná va̠‘a koo ini-yó

Yánká kúú ntisaá ña̠‘a vichin. Átu kuénta ntí‘i ini-ún, átu kúsuchi ini-ún, átu kama sâá ini-ún, ra átu saá tu na̠ tá‘án-ún. Saá ntó‘o ntikuǐi na̠ yuví vichin. Kuvi ntukú-ún ná chintieé tá‘án na̠ yuví xí‘in-ún.

Síín kúú tá iin na̠ yuví tá ntó‘o-yó tu̠ntó‘ó. Ná kuntiaa-ún yó‘o̠, xí‘in na̠ tá‘án-ún, tá kúú kuvi sa‘a-ún.

Na̠xa kuvi kuntiaa-ún mií-ún? Átu kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ xíni tá‘án-ún xí‘in, á xí‘in na̠ tá‘án-ún, na̠ kâní ntée, ná ntatú‘un-ún xí‘in-na̠. Átu kuvi kana-ún ná kaka nuu-ún ná ntaki‘in-ún ta̠chí va̠‘a. Ná kuntiaa va̠‘a-ún mií-ún, ra ikán átu lo‘o va kunti‘i ini-ún.

Ntí‘i ini na̠ vechiñu estado Washington xa̠‘á na̠ yuví chi xíku̠n kue̠‘e̠ COVID-19, ña̠kán kuná-na̠ iin ve‘e naní Washington Listens. Tá ká‘a̠n na̠ yuví xí‘in na̠ ve‘e Washington Listens, chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in-na̠ ná künti‘i ini-na̠ átu kuénta ntí‘i ini-na̠ saáchi tu̠ntó‘ó xí‘in kue̠‘e̠ COVID-19. Nti̠kuǐi na̠ ntée estado Washington kuvi ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in iin na̠ ve‘e Washington Listens. Tá ká‘a̠n na̠ yuví xí‘in-na̠, chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in-na̠ ra ká‘a̠n-na̠ xí‘in-na̠ xa̠‘á ntáa nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n-na̠ átu íyo ña̠‘a xíniñú‘u-na̠. Kä‘a̠n-na̠ xí‘in iinka na̠ yuví xa̠‘á-ún.

Átu kuénta ntí‘i ini-ún vichin ra kûni̠-ún ka̠‘a̠n-ún xí‘in iin na̠ yuví, iin na̠ kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ yuví yó‘o.

 • Íyo iinka na̠ naní Disaster Distress Helpline ra kuvi ka̠‘a̠n na̠ yuví xí‘in-na̠ átu kuénta ntí‘i ini-na̠ saáchi nto̠‘o-na̠ tu̠ntó‘ó. Ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-985-5990. Tá ntakuiin-na̠ yu‘ú-ún, ná ka̠‘a̠n-ún na̠xa naní tu̠‘un-ún ra ikán ntukú-na̠ iin na̠ kuvi sántikó tu̠‘un. Íyo na̠ ntuví ñǔu.
 • Íyo iinka na̠ naní Crisis Connections ra ntuví ñǔu íyo-na̠ átu kuénta ntí‘i ini iin na̠ yuví, átu kuénta kúsuchi ini-na̠. Kuvi ka̠‘a̠n na̠ ntó‘o á kuvi ka̠‘a̠n na̠ tá‘án-na̠. Chintieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví ntée-na̠ condado King County. Íyo na̠ sántikó tu̠‘un. Kuvi ka̠‘a̠n-ún 1-866-427-4747
 • Íyo na̠ naní National Suicide Prevention Lifeline na̠ chíntieé tá‘án xí‘in na̠ kûni̠-na̠ ka‘ní-na̠ mií-na̠. Átu saá ntó‘o iin na̠ tá‘án-ún, kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ra chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún. Kuvi ka̠‘a̠n-ún 1-800-273-8255. Íyo-na̠ ntuví ñǔu. Íyo iinka na̠ kuvi ka̠‘a̠n-ún átu na̠ lápa xi̠ku̠u-ún. Ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-273-8255 ra ikán kata̠vi̠-ún 1. Átu só‘o-ún, ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-799-4889.
Xa̠‘á ña̠‘a kuxi-yó

Á íyo na̠ válí ve‘e-ún, na̠ kúma̠ní xi̠nu 18 kui̠ya̠, kuvi ntaki‘in-na̠ ña̠‘a kuxi-na̠ ve‘e skuéla. Íyo na̠ chêé, na̠ kú‘vi̠-na̠, na̠ sákua‘a-na̠, kuvi ntaki‘in tu-na̠ ña̠‘a kuxi-na̠. Íyo na̠ skuéla yâ‘a-na̠ ve‘e na̠ yuví á iinka ve‘e nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n na̠ yuví xa̠‘á leka lo‘o xí‘in ña̠‘a kuxi-na̠. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ ve‘e skuéla na̠ válí ná kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á-ña̠.

Átu ñú‘u lěe ti̠xin-ún, átu sa̠kán ka̠ku lěe se̠‘e-ún, átu íyo na̠ válí se̠‘e-ún ra kúma̠ní xi̠nu-na̠ 5 kui̠ya̠, kuvi ntaki‘in-ún ña̠‘a kuxi-ún xí‘in na̠ ve‘e chéke leche (Department of Health’s Women, Infants and Children program) ña̠ naní tu̠‘un inglés WIC. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ra íyo na̠ sántikó tu̠‘un 1-866-632-9992.

Sa̠ma óra Íyo na̠ banco comida chi íyo kua̠‘á na̠ yuví xíniñú‘u-na̠ ña̠‘a kuxi-na̠ chi küvi sáchiñu-na̠ chi xíku̠n kue̠‘e̠ COVID-19. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ná kunta̠a̠ ini-ún ntáa óra koo-na̠. Northwest Harvest kúú na̠ sáchiñu xí‘in tá iin banco comida estado yó‘o. Ná ka‘vi-ún tutu internet-na̠. Kuvi tiaa-ún ntáa ñuu íyo-ún. Ná ntukú-ún botón kuîí, iin xiyo kuvi tiaa-ún ntáa ñuu íyo-ún.

Átu íyo-ún xiyo este estado Washington kuvi ka‘vi-ún tutu internet Second Harvest ra nu̠ú tutu ikán kuvi kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á banco comida. Ná ntukú-ún condado nu̠ú íyo-ún ra ikán kuvi kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á ntáa nu̠ú íyo banco comida.

Tarjeta xí’in estampilla ná cha’vi-ntó xa̠’á ña̠’a kuxi-ntó

Íyo tarjeta xí’in estampilla ra xí’in-ña̠ kuvi cha’vi na̠ yuví xa̠’á ña̠’a kuxi-na̠. Íyo kua̠’á na̠ yuví na̠ kuvi ntaki’in-na̠-ña̠. Na̠ kúú ciudadano Estados Unidos kuvi sákutú tutu yó’o xa̠’á estampilla nu̠ú tutu internet Washington State Department of Social and Health Services (DSHS).

Ná kunta̠a̠ ini-ntó: Ya̠chi̠ ni̠ka̠’a̠n na̠ vechiñu federal ña xíniñú’u na̠ yuví ntukú-na̠ chiñu kachiñu-na̠ á kûni̠-na̠ ntaki’in-na̠ estampilla ra vichin ni̠ka̠’a̠n tuku-na̠ ra ka̠chi-na̠ köxíniñú’u na̠ yuví ntukú-na̠ chiñu chi lo’o chiñu íyo vichin. Nina na̠ ciudadano kuvi ntukú-na̠ estampilla yó’o.

Íyo iinka tarjeta kuvi ntaki’in kua̠’á na̠ yuví xí’in tutu va̠’a átu lo’o va̠’a sákanáa-na̠. Kuvi ntukú-ún estampilla ikán xí’in tutu internet yó’o: DSHS State Food Assistance Program (nina tu̠’un inglés kúú-a̠).

Xa̠‘á na̠xa kuvi chintieé tá‘án-ún xí‘in na̠ válí

Yánká kúú ntisaá ña̠‘a vichin ra ntó‘o ntikuǐi-yó. Ná kunta̠a̠ ini-ún na̠xa kuvi chintieé tá‘án-ún xí‘in na̠ válí se̠‘e-ún:

Ná ntatú‘un-ún xí‘in na̠ válí ra taxi-ún ntakatú‘un-na̠ ña̠‘a xí‘in-ún. Ná kuée ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí ná kunta̠a̠ ini-na̠ tu̠‘un-ún. Saá kuvi ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in-ún xa̠‘á ña̠‘a ntí‘i ini-na̠ ra kuvi kunta̠a̠ ini-ún átu kántíxa-na̠ iin tu̠‘un vatiá xa̠‘á kue̠‘e̠ xíku̠n vichin. Átu saá, kuvi chintieé tá‘án-ún xí‘in-na̠ ná kutu‘va-na̠ ña̠ nta̠a̠.

Va̠‘a kúú kutu‘va-yó xa̠‘á na̠xa xíku̠n kue̠‘e̠, ra kökûni̠-yó kuntie‘é-yó kua̠‘á video vatiá á ka‘vi-yo tutu internet xí‘in tu̠‘un vatiá. Ná koto-ún ntáa ña̠‘a xíntie‘é na̠ válí se̠‘e-ún nu̠ú internet, ra täxi-ún sásikí-na̠ nu̠ú internet kua̠‘á óra, saáchi íyo kua̠‘á tu̠‘un vatiá xa̠‘á kue̠‘e̠ xíku̠n vichin.

Ná chintieé tá‘án-ún xí‘in na̠ válí, ná taxi-ún ntakatú‘un-na̠ xí‘in-ún xa̠‘á kue̠‘e̠, xa̠‘á tu̠ntó‘ó, ná kunta̠a̠ ini-na̠ xa̠‘á-ña̠.

 • Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí xa̠‘á ña̠ ntákani ini-na̠.
 • Átu köxíni-na̠ ka̠‘a̠n-na̠ xa̠‘á ntáa ña̠‘a ntí‘i ini-na̠, va̠‘a ka sána̠na-na̠ nǎ‘na xa̠‘á-ña̠ á xí‘in iinka ña̠‘a.
 • Ná sákunta̠a̠ ini-ún na̠ válí na̠xa xíku̠n kue̠‘e̠ ra ná kunta̠a̠ ini-na̠ tá kú‘vi̠ na̠ yuví átu kú‘vi̠-na̠ iinka kue̠‘e̠ tá tu̠‘un kue̠‘e̠ sa̠yu̠ ra átu kü‘vi̠-na̠ kue̠‘e̠ coronavirus naní COVID-19.
 • Ná kuée ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí, ra ná kunumi-ún-na̠.
 • Tá sáma ña̠‘a, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí ná kunta̠a̠ ini-na̠.
 • Tá kíxi̠ na̠ válí iin ñǔu, ná saá ku̠su̠n-na̠ iinka ñǔu, saá tu óra kuxi-na̠ xí‘in óra sásikí-na̠.
 • Ná taxi-ún sásikí na̠ válí, ra va̠‘a kaka nuu-ún xí‘in-na̠. Ná ntakani ini-ún xa̠‘á ntáa ña̠‘a kuvi sa‘a-ntó ná va̠‘a koo-ntó. Ná kuni so̠‘o-ntó yaa, ná kusikí-ntó, ná kuntie‘é-ntó película, ná ka̠‘a̠n-ntó xí‘in Ntióxi̠. Ná va̠‘a koo-ntó.
 • Tá ntó‘o-yó tu̠ntó‘ó, kuénta ntí‘i ini-yó. Íyo na̠ yuví kúsuchi ini-na̠, íyo na̠ yuví sâá ini-na̠, íyo iinka na̠ kútáti ini-na̠ xa̠‘á na̠ tá‘án-na̠. Saá ntó‘o-yó tá ntó‘o-yó tu̠ntó‘ó tá tu̠‘un kue̠‘e̠ xíku̠n ñuu-yó.
 • Ná ntukú-ún na̠xa kuvi kusǐi ini na̠ ve‘e-ún, ná va̠‘a koo-ntó, ra ná tiaa so̠‘o-ntó tu̠‘un ntíchi na̠ chêé xa̠‘a ichí va̠‘a.
Iinka ña̠‘a kuvi kutu‘va-ún

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)